Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Maleje bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobocia w Polsce stale spada. Według Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec sierpnia procent bezrobocia wynosił już zaledwie 8,4 procenta.

Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, status osoby bezrobotnej, w Polsce, uzyskuje osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowi urzędzie pracy.

Stopa bezrobocia w Polsce

Stopa bezrobocia jest podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia w danym kraju. Jest to stosunek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych do liczby aktywnie zawodowo ludzi, wyrażona w procentach.

Przy utrzymującej się na poziomie 8,4 proc. stopie bezrobocia liczba osób bezrobotnych wynosi ok. 1,350 mln. Spadek o kolejne 0,1 proc. oznacza zatrudnienie ok. 13,3 tys. osób, a analizując dane podawane przez GUS, można wyciągnąć bardzo pozytywne wnioski o bezrobociu pod koniec roku 2016. Już teraz bezrobocie jest najniższe od około ćwierćwiecza, a kolejne miesiące są rekordowe już od lata.

Do prognozowanego przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 6,5 proc. bezrobocia w Polsce na koniec 2016 roku jest jeszcze kawał drogi, ale obecna sytuacja na naszym rynku pracy jest dużo lepsza niż aktualna średnia strefy euro, która wynosi 10 procent.

Poprawa sytuacji na rynku pracy wywołuje też tzw. presję płacową. Średnia pensja w Polsce jest według danych Głównego Urzędu Statystycznego o około 5 procent wyższa niż rok temu.

Województwa w liczbach

Najmniejsze bezrobocie występuje obecnie w woj. wielkopolskim (ok. 5,2 proc.), a najwyższe w woj. warmińsko-mazurskim (ok. 13,9 proc.). Pod koniec sierpnia w jedenastu województwach odnotowano niższy procent bezrobocia niż w poprzednim miesiącu. Największy skok dotyczy województw: zachodniopolskiego, lubuskiego i podkarpackiego. W czterech województwach procent bezrobocia pozostał niezmieniony ( woj. kujawsko-pomorskie, woj. opolskie, woj. podlaskie i woj. pomorskie).

Wpływ emigracji zarobkowej

Emigracja zarobkowa ma znaczący wpływ na zmniejszenie bezrobocia w Polsce. Osoby opuszczające nasz kraj w celach zarobkowych, rezygnują jednocześnie ze statusu bezrobotnego. Pozytywnego wpływu na polski rynek pracy nie ma jednak fakt, że najczęściej wyjeżdżają osoby młode, perspektywiczne i nierzadko z wyższym wykształceniem. Polscy pracodawcy mają przez to problem ze znalezieniem kompetentnych pracowników, których zaczyna coraz liczniej brakować. Są miejsca pracy, dobrze płatne stanowiska, ale brakuje pracowników wartościowych, którzy mogliby ścigać się o najwyższe posady. Czy wbrew przewidywaniom nastąpi w tej materii jakaś zmiana? Brexit pokaże. Ach, tzn. czas pokaże!

Komentarze

Dodaj nowy komentarz