Regulamin

Szanowni użytkownicy !

Poniżej przedstawiamy regulamin, który określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki stron. Zaznaczamy, że nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu szukampracy.pl równoznaczne jest z akceptacją zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z tego serwisu. W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych do regulaminu, zmiany te obowiązują od chwili ich wprowadzenia. 

 

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Usługodawca – szukampracy.pl, ul. Felczaka 11, 71-417 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000514668, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 8513176955.

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu pozyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem: www.szukampracy.pl.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący do założenia Konta.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Ustawienia Firmy - funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących profilu działalności, opisu firmy, dokonywanie wszelkich zmian ustawień do Konta.

I.

 1. Niniejszy Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,

 3. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,

 4. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców,

 5. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem,

 6. warunki zawarcia i rozwiązania umowy,

 7. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 3. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II.

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.

 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego dla Pracodawcy polega na podaniu wszystkich niezbędnych danych do zidentyfikowania Użytkownika, w tym:

-adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, nr telefonu.

 1. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

 1. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

 2. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.

 3. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 4. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

W razie wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu oraz ustanowionego hasła.

 2. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim hasła do jego Konta.

 3. Umowa z Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony.

III.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Użytkownik i Usługobiorca są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

  3. przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies".

 1. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

 2. Usługodawca nie dostarcza usługi Internetu. Uzyskanie dostępu do Internetu oraz odpowiedniego sprzętu komputerowego leży po stronie Użytkownika i Usługobiorcy.

 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 36 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Usługobiorcą nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.

IV.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, naprawcze lub związane z modyfikacją Serwisu,

  2. wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

  3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,

  4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 2. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

 3. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie. Usługobiorca udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem, a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

 4. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

  1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  2. podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

  5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

  6. korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców,

  7. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 1. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.

 2. Niezależnie od postanowień pkt 7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

V.

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

 2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika lub Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

VI.

 1. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności,w szczególności siły wyższej.

 2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  2. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,

  4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,

  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

  6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

  7. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.

VII.

 1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakaże warunkuje możliwość świadczenia Usług.

 3. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym Pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 4. Mogą być zbierane następujące dane osobowe Usługobiorcy:

 • imię i nazwisko;

 • data urodzenia;

 • miejsce i adres zamieszkania;

 • adres do korespondencji;

 • adres poczty elektronicznej (e-mail);

 • numery telefonów;

 • NIP dla podmiotu gospodarczego;

 • wyniki egzaminów certyfikujących;

 • zawód;

 • informacje o wykształceniu;

 • informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;

 • informacje o znajomości języków obcych;

 • informacje o kwalifikacjach;

 • informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;

 • informacje o doświadczeniu zawodowym;

 • informacje o rodzaju poszukiwanej pracy.

 1. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

VIII.

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego identyfikację,

  2. wskazanie Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

  3. przedmiot reklamacji,

  4. uzasadnienie.

 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres: szukampracy.pl sp. z o.o., ul. Felczaka 11, 71-417 Szczecin, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX.

  1. Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

  2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

  3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: szukampracy.pl sp. z o.o., ul. Felczaka 11, 71-471 Szczecin. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.

  4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  3. umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

  5. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

  6. braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

X.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Użytkownik lub Usługobiorca uprawniony jest do rozwiązania umowy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Brak oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest jednoznaczny z akceptacją zmienionego Regulaminu.

 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

 

1) Portal rekrutacyjny do szybkiego i sprawnego zarządzania procesem rekrutacji.


Panel umożliwiający stworzenie i publikację ogłoszeń, weryfikację aplikantów poprzez wbudowany system ocen i przyporządkowania etapów rekrutacji, wysyłanie wiadomości do kandydatów i wiele innych narzędzi usprawniających proces pozyskiwania pracowników.
Możliwość tworzenia własnych, dedykowanych pytań dla kandydatów.

Publikacja ogłoszeń na okres 15, 30 lub 45 dni kalendarzowych w danym regionie, określając konkretną branżę, w stylistyce dostosowanej do potrzeb ogłoszeniodawcy (4 różne layoty do wyboru lub wprowadzenie pliku html z treścią ogłoszenia).

Możliwość wprowadzenia logo firmy w nagłówku oferty, widocznej na stronie głównej.

Wsparcie techniczne pracowników serwisu szukampracy.pl


 

2) Wizytówka Pracodawcy – kreator profilu firmy

Możliwość przygotowania profilu firmy, informacji pozwalającej zachęcić Kandydatów do składania aplikacji. Kreator pozwala w sposób intuicyjny przygotować portfolio i charakterystykę działalności firmy.


 

3) Wyszukiwarka kandydatów z bazy CV

Na portalu istnieje możliwość wyszukania profili kandydatów spełniających oczekiwania sprecyzowane przez pracodawcę i związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Użytkownik poprzez uzupełnienie informacji o preferencjach zatrudnienia jest widoczny w wyszukiwarce CV. Wówczas pracodawca ma możliwość wyszukania kandydatów spełniających określone kryteria, jak na przykład profil wykształcenia, doświadczenia, miasto, kompetencje, znajomość języków obcych i wiele innych atrybutów.

Możliwość kontaktu z wybranymi Kandydatami, wysłania wiadomości i zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji.


 

4) Wyszukiwarka Ofert Pracy/Staży i Praktyk z Polski i Europy

Intuicyjna wyszukiwarka ofert z całej Polski i Europy. Oferty praktyk i staży, oferty na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, we wszystkich branżach.

Wyszukiwarka umożliwia łatwy dostęp do ofert z rynku lokalnego.

Filtrowanie ogłoszeń poprzez miejsce pracy, kategorie (branże zawodowe), formę preferowanego zatrudnienia, poziom stanowiska a nawet wysokość zarobków, czy nawet wpisując nazwę konkretnego pracodawcy.

Subskrypcja e-mailowe ofert pracy spełniających preferencje zatrudnienia określone w profilu użytkownika.


 

5) Profil Użytkownika

Możliwość bezpłatnej kreacji profilu każdego użytkownika aktywnego zawodowo oraz studentów, z przedstawieniem informacji o preferencjach zatrudnienia, o dotychczasowym doświadczeniu i wykształceniu, o posiadanych kompetencjach i umiejętnościach, przebytych szkoleniach i kursach.

Bezpłatny panel do zarządzania profilem Kandydata, umożliwiający zmianę i uzupełnienie informacji, dodawania plików CV, listu motywacyjnego, portfolio prac, wykreowanie CV

poprzez uzupełnienie danych.

„Kreator CV” umożliwia w każdym czasie i miejscu (bez dostępu do dysku na komputerze prywatnym) pobranie dokumentu z CV, czy załączonych wcześniej innych plików z dokumentacją.

Widoczność w Wyszukiwarce CV umożliwia Pracodawcy znalezienie profilu kandydata i zaproszenie do udziału w rekrutacji.


 

6) Kalkulator brutto – netto

Kalkulator wynagrodzeń spełnia tutaj rolę informacyjną i nie może być stosowany do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych, służy jako narzędzie do wstępnego szacowania wyliczeń wynagrodzenia.

 

7) Wiadomości z rynku pracy

Świeże informacje z rynku pracy, aktualności i zmiany. Ciekawe artykuły dotyczące sfery pracy w Polsce i poza jej granicami na terenie Unii Europejskiej.

 

8) Porady i wzory CV

Eksperckie artykuły i wywiady ze specjalistami z dziedziny HR dotyczące procesów rekrutacji, poszukiwania i zdobycia pracownika.

Porady dla kandydatów dotyczące budowania wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną, przygotowanie do nowego zatrudnienia.

 

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy ………….......................................................... zawartej dnia ............................................... w .........................................................................

 

 

.................

podpis

 

 

Załącznik nr 3

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator serwisu szukampracy.pl, którym jest szukampracy.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Felczaka 11, 71-417 Szczecin, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu szukampracy.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Użytkownicy korzystający z serwisu szukampracy.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń.

Ujawniane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik lub Usługobiorca musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom lub Usługobiorcom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika lub Usługobiorcy.

Informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku lub Usługobiorcy w następujących celach:

 1. Świadczenie usług na podstawie umowy,

 2. reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników i Usługobiorców,

 3. personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron serwisu szukampracy.pl,

 4. wysyłanie do Użytkowników i Usługobiorców informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu szukampracy.pl.

Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu.

Formularze wypełniane przez Użytkownika lub Usługobiorcę, a także proces logowania na strony serwisu szukampracy.pl jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

 

Zabezpieczenie konta hasłem

Każde konto uruchamiana na witrynie szukampracy.pl zabezpieczone jest hasłem. Ustalone hasło ma min. (ilość znaków), a algorytm sprawdza czy zawiera odpowiednie znaki. Dzięki temu dostęp do konta możliwy jest dopiero po prawidłowej autoryzacji hasła.