Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Może jednak telepraca?

Telepraca to popularna forma zatrudnienia. Do Kodeksu Pracy została wprowadzona w 2007 roku i z każdym kolejnym rokiem zdobywa wielu zwolenników. Czym jest telepraca? Jakie są prawa i obowiązki osób , które zdecydują się na tą nową formę zatrudnienia?

Tele + praca

Definicja wyżej wymienionego stanowiska jest bardzo prosta, wytłumaczenie znajdziemy w przepisach prawa pracy. Jest to forma zdalnego wykonywania obowiązków pracowniczych, zawartych w umowie o pracę, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacyjnych, takich jak telefon, komputer, faks, Internet. Aby praca mogła zostać zakwalifikowana jako telepraca, musi spełniać trzy warunki, określone w Kodeksie pracy. Po pierwsze musi to być praca wykonywana w sposób regularny, po drugie nie w zakładzie pracy i po trzecie z wykorzystaniem wspomnianych środków elektronicznej komunikacji społecznej.

Umowa o telepracę

Taka umowa może być podpisana przed nawiązaniem stosunku o pracę, jak również w trakcie jej trwania. Musi być uzgodniona przez dwie strony – pracodawcę i pracownika. Jeśli pracownik nie zgodzi się na taką formę zatrudnienia w żadnym przypadku nie może zostać za to zwolniony z pracy. problemów nie ma, jeśli pracownik decydujący się na pracę zdalną dopiero rozpoczyna pracę w takiej formie. Inaczej jest w przypadku, kiedy pracownik przechodzi na zdalne zatrudnienie w momencie trwania umowy. Wówczas zmiany powinny być ustalone w porozumieniu, nie może to być wypowiedzenie zmieniające. Wszelkie warunki towarzyszące takiemu zatrudnieniu powinny znaleźć się w układzie zbiorowym zakładu pracy lub w regulaminie. W odrębnym dokumencie będącym umową, winny znaleźć się zasady oraz zakres ubezpieczenia, zasady korzystania z powierzonego sprzętu.

Prawa i obowiązki obu stron

Do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim zapewnienie zatrudnionemu potrzebnych narzędzi do wykonywania pracy. Ponadto musi on pokryć koszty związane z eksploatacją tego sprzętu – konserwacją, instalacją, utrzymaniem oraz zapewnić pomoc techniczną w razie awarii, a także ubezpieczenie sprzętu. Przysługuje mu prawo kontrolowania użyczonego sprzętu. Kontrola musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem, w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Osoba zatrudniona natomiast powinien mieć takie same prawa jak inni pracownicy w kwestii nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, wynagradzania, dostępności do szkoleń. Telepracownik powinien podjąć się pracy w ciągu trzech miesięcy. Ma prawo do zrezygnowania z tej formy zatrudnienia, na przedstawiony pracodawcy wniosek. Nie może dostąpić dyskryminacji z powodu podejmowania telepracy czy w związku z odmową na jej wykonywanie.  

Komentarze

Dodaj nowy komentarz