Wyszukaj spośród 4148 ofert pracy

Szef może skontrolować chorego pracownika

W przypadku podejrzewania o nadużywanie zwolnień lekarskich przez pracownika, pracodawca ma prawo do kontroli. Zwolnienie lekarskie nie może być wykorzystywane w innym celu, jak tylko w sytuacji podreperowania zdrowia i powrotu do sprawności.

Podstawa prawna

Par. 1, par. 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743).

Nadużywanie wiąże się z konsekwencjami

Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie nie zostało sfałszowane, przełożony może wystosować prośbę do lekarza o potwierdzenie autentyczności dokumentu. Może również sprawdzić, czy pracownik odpowiednio wykorzystuje zwolnienie, czyli czy podejmuje leczenie w domu. Pracodawca ma do tego prawo, wówczas gdy zgłasza do ubezpieczyciela więcej niż 20 osób. Jeśli jest mniejsza liczba zatrudnionych, do takiej kontroli ma prawo ZUS. Podczas przeprowadzania kontroli i stwierdzenia, że zwolnienie lekarskie jest nadużywane, szef firmy lub jego pełnomocnik sporządza odpowiedni protokół. Pracownik powinien przedstawić słuszne wytłumaczenie, jeśli nie przebywał w domu, podczas przeprowadzanej kontroli. Nie jest tak, że pracownik nie może ruszyć się z własnego domu. Ma bowiem prawo wyjść do lekarza na badania czy do apteki. Spisany protokół składa się we właściwym oddziale ZUS. Może on stanowić podstawę do cofnięcia zasiłku chorobowego. 

Można stracić pracę

Osoba zatrudniona nie może bezkarnie wykorzystywać swoich praw i marnotrawić zwolnienia lekarskiego na dodatkowy wypoczynek, remont domu lub inną odpłatną pracę. W przypadku, gdy pracodawca lub ZUS udowodnią nadużycie, to umowa o pracę może zostać rozwiązana w trybie dyscyplinarnym, bez okresu wypowiedzenia. Złe rozporządzanie zwolnieniami lekarskimi jest niezgodne z jego właściwym przeznaczeniem i jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

Ważne

Osoba chora może otrzymać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na trzy dni wstecz, gdy wyniki badań wyraźnie wskażą, że ubezpieczony już wówczas nie był w stanie wykonywać powierzoną pracę. Ta zasada nie dotyczy zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarzy psychiatrów. 

Komentarze

Dodaj nowy komentarz