Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnieniem dyscyplinarnym nazywamy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Decydując się na tę formę rozwiązania umowy, pracodawca musi być bardzo rozważny, ponieważ ma o na dalsze konsekwencje dla pracownika zwolnionego.

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 52 § 1, żeby mówić o dyscyplinarce, musi wystąpić jedna z poniższych przyczyn. Zachowanie pracownika, które jest negowane:

- ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

- popełnienie w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku; przestępstwo musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem

- utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku z winy pracownika

Ważne, żeby pamiętać, iż informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że nigdy nie zostanie wymazana ze świadectwa pracy.

Terminy

Jeden miesiąc. Dla pracodawcy jest to czas zerowy na rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach wskazujących na złamanie wymienionych wyżej zasad przez pracownika, pracodawca ma miesiąc na wręczenie mu dyscyplinarki. W innym przypadku, czyli wydłużeniu się tego czasu, może to skutkować przywróceniem pracownika do pracy lub przymusem wypłacenia mu odszkodowania. Wręczenie rozwiązania po upływie miesiąca jest naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów.

Związki zawodowe

W przypadku pracowników, którzy są reprezentowani przez zakładowe organizacje związkowe, występuje konieczność konsultacji zamiaru zwolnienia danej osoby. Ich opinia powinna być wydana w przeciągu trzech dni, w innym przypadku pracodawca nie jest związany opinią związku.

Pracownicy chronieni

Pracodawca, który chce wręczyć swojemu pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne powinien przed tym sprawdzić czy dana osoba nie jest objęta specjalną ochroną. Mimo że rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika dotyczy każdej formy zatrudnienia, niekiedy będzie to wymagało zgody określonego organu.

Pracownica będąca w okresie ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie może rozwiązać umowy, za wyjątkiem, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, a reprezentująca ją związkowa organizacja zakładowa wyraziła na to zgodę. Ochrona nie dotyczy okresu próbnego do jednego miesiąca.

Członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej lub członkowie zakładowej organizacji związkowej, upoważnienia do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Wymagana jest zgoda zarządu zakładowej organizacji związkowej.

Społeczny inspektor pracy. Zgodę musi udzielić właściwy organ zakładowej organizacji związkowej, także rok po wygaśnięciu mandatu.

Członek rady pracowników lub określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku, o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawiciel pracowników uprawniony do uzyskania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji. Wymagana jest zgoda rady pracowników.

Dyscyplinarka

Zwolnienie dyscyplinarne nazywane jest „wilczym biletem”. Każda osoba, która w ten sposób rozstała się z pracodawcą, musi mieć świadomość konsekwencji, które będą ciągnęły się za nią zawsze. Takiemu pracownikowi ciężko jest znaleźć pracę, często spotyka się z szybkim i negatywnym osądem. Brak informacji o dyscyplinarce w CV nic nie pomoże, ponieważ przyszły pracodawca ma wgląd w świadectwo pracy, gdzie jest dokładnie opisany cały proces i przyczyna zwolnienia.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz