Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Przywrócenie do pracy na podstawie wyroku sądu

Pracownik, który został przywrócony na poprzednie stanowisko pracy zgodnie z orzeczeniem sądu, powinien w krótkim czasie wyrazić swoją gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy.

Tydzień gotowości

Warunkiem powrotu do dawniejszej pracy jest zgłoszenie w ciągu 7 dni od daty przywrócenia do pracy gotowości pracownika do jej rozpoczęcia. Jedynie przyczyny uzasadnione i niezależne od pracownika mogą ten termin wydłużyć. Dniem przywrócenia do pracy jest dzień, w którym wyrok sądu stał się prawomocny. Aby wyrazić swoją gotowość do pracy nie wymaga się szczególnych form. Sąd Najwyższy z dnia 3 czerwca 1998 r. określił, że gotowość do podjęcia pracy pracownik może wyrazić w obecności pracodawcy poprzez każde zachowanie, które pozwoli choć w dostateczny sposób odczytać zamiar kontynuacji stosunku pracy. Osoba, która podjęła pracę u innego pracodawcy, posiada prawo do rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą bez formy wypowiedzenia (zaledwie z trzydniowym uprzedzeniem). Powinno to jednak nastąpić w okresie 7 dni od momentu przywrócenia do pracy. Zerwanie umowy w tej formie powoduje skutki, określone w kodeksie pracy (analogiczne jak w przypadku zerwania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem).

Rekompensata za bezrobocie

Osoba, z którą rozwiązano umowę o pracę z wypowiedzeniem, a która podjęła pracę w wyniku przywrócenia do pracy, ma prawo do uzyskania wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia. Takie honorarium może otrzymać nie więcej niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia trwał 3 miesiące, to przysługujące wynagrodzenie nie może być większe niż za 1 miesiąc.

Za cały okres pozostawania bez pracy przysługuje wynagrodzenie, o ile umowa była rozwiązana poprzez wypowiedzenie. Dotyczy ono pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, oprócz tego kobiet w okresie ciąży bądź będących na urlopie macierzyńskim, ojców, wychowujących dziecko w czasie urlopu macierzyńskiego, oraz pracowników, z którymi rozwiązanie umowy o pracę oparte jest na ograniczeniu, wynikającemu z przepisów szczególnych, innych niż w kodeksie pracy.

Jeśli wypowiedzenie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa umowy o zatrudnienie zawartej na okres próby, na czas określony bądź na okres wykonywania określonej pracy, pracownikowi  należy się wyłącznie odszkodowanie.

Natomiast w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę zawartą na określony czas lub na okres wykonywania danej pracy (kobietom w okresie ciąży bądź urlopu macierzyńskiego albo ojcom wychowującym dziecko podczas trwania urlopu macierzyńskiego), pracownik ma prawo wystąpić z roszczeniem o ponowne przywrócenie do pracy.

 

Komentarze

Dodaj nowy komentarz