Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

A może... weksel?

Zabezpieczenia kredytów mogą być różne, jednym z nich jest weksel. Jest on papierem wartościowym, który ma określoną przez prawo wekslowe formę.

Weksel jest „bezwarunkowym zobowiązaniem”, czyli sam dokument weksla nie może być powiązany z innymi czynnościami prawnymi. Skutkuje to tym, że zapłata sumy wekslowej nie jest uzależniona od innych warunków i okoliczności. Ta charakterystyczna cecha nazywana jest abstrakcyjnością stosunku wekslowego. 

Weksel, by mieć odpowiednią konstrukcję prawną, mysi być sporządzony na piśmie i być odręcznie podpisany.

Zawartość

Elementy ustawione na poszczególnych rodzajach weksli normuje prawo wekslowe. Zależnie od przeznaczenia weksla, mogą się one różnić, jednak nie są to duże zmiany. Podstawowe dane, które powinien posiadać weksel to: data wystawienia, miejsce wystawienia, oznaczenie remitenta oraz oznaczenie symbolu waluty. Warto wiedzieć, że weksel własny przedawnia się wobec wystawcy po trzech latach od dnia płatności. Dodatkowo, aby remitent nie mógł dokonać indosu, który zabierze dłużnikowi możliwość podniesienia zarzutów wobec nowego posiadacza, należy dodać klauzulę ”nie na zlecenie”.

Rodzaje

Wyróżnia się dwa rodzaje weksli - weksel własny i weksel trasowany. Weksel własny, inaczej suchy czy prosty, sporządzany jest w zgodzie z Prawem Wekslowym oraz zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy do zapłacenia określonej sumy, we wskazanym miejscu, czasie oraz osobie, zwanej remitentem, gdzie osoby podpisane biorą bezwarunkową odpowiedzialność za weksel. Weksel trasowany, czyli ciągniony czy przekazany, także jest sporządzony w zgodzie z prawem wekslowym. Zawiera on bezwarunkowe polecenie trasanta zapłaty określonej sumy pieniężnej do oznaczonej osoby, zwanej trasatem, w określonym miejscu, czasie i osobie.

Funkcje

Można wyróżnić pięć funkcji weksla - płatniczą, gwarancyjną, obiegową, kredytową i refinansową. Funkcja płatnicza to przyjęcie przez wierzyciela weksla z zapisaną kwotą do zapłaty od dłużnika. Gwarancyjna jest sama forma sporządzenia i przekazania weksla, na którym jest zapisana należna kwota. Weksel spełnia funkcje obiegową poprzez możliwość ciągłego obrotu, aż do dnia zapłaty, pomiędzy różnymi osobami. Funkcję kredytową wyraża się poprzez odroczenie terminu płatności do daty wystawionej na wekslu. Jeżeli weksel zostanie przedstawiony do dyskonta w banku, gdzie posiadacz weksla otrzyma sumę wekslową, pomniejszoną o dyskont i prowizję banku przed terminem płatności weksla, mowa o funkcji refinansowej.

Kiedy?

Powodów wystawiania weksla może być wiele, jednak istnieje kilka najpopularniejszych przypadków. Mowa tu o wystawieniu weksla w przypadku zaciągania kredytu, udzielania kredytu czy podczas robienia zakupów.

Weksel in blanco

Weksel in blanco oznacza, że został on celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia. Nie posiada on wszystkich cech lub elementów, które są wymagane przez prawo wekslowe, a najczęściej jest to suma wekslowa. Sporządza się wtedy dodatkową umowę między wystawcą a remitentem, która może być porozumieniem lub deklaracją wekslową. Określa się wtedy dokładny czas i miejsce uzupełnienia brakujących elementów weksla, który może się wtedy przekształcić w weksla zwykłego. Ta forma jest najpopularniejsza w obrocie bankowym.

Należy pamiętać, że weksel nie traci ważności. Przez jego formę prawną, nawet w momencie wygaśnięcia zabezpieczonego przez niego zobowiązania, należy zawsze dbać o powroty weksli lub zniszczenie ich.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz