Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Zasiłek chorobowy

Choroba, a ściślej ujmując niezdolność do wykonywania pracy, może skutkować zwolnieniem lekarskim i przymusowym, wolnym czasem potrzebnym na powrót do zdrowia. Ubezpieczonym pracownikom przysługuje zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące osobom ubezpieczonym, które zyskują do niego prawo po upływie pewnego okresu wyczekiwania. Okres ten jest zależny od powodu niezdolności do wykonywania pracy, typu podmiotu uprawnionego oraz rodzaju ubezpieczenia. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które jest wypłacane przez pracodawcę. (Inaczej w przypadku osób powyżej 50 roku życia, o czym w osobnym artykule) Zasiłek chorobowy jest wypłacany od 34 dnia niezdolności do pracy. Nie może trwać on dłużej niż 182 dni, co wydłuża się do 270 dni w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w czasie trwania ciąży.

Dla kogo?

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zasiłek chorobowy przysługuje osobom ubezpieczonym, objętym ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązek ten jest nałożony na pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Istnieje również ubezpieczenie dobrowolne skierowane do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, prowadzących pozarolniczą działalność lub współpracujących z takimi osobami, wykonujących odpłatną pracę, na podstawie skierowania do pracy, podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, wykonujących pracę nakładczą oraz duchownych.

Dokumenty

W celu otrzymania zasiłku chorobowego, pracownik jest zobowiązany do przekazania zaświadczenia lekarskiego orzekającego niezdolność do pracy, wystawionego na druku ZUS ZLA, płatnikowi składek lub bezpośrednio w ZUS-ie, w przeciągu 7 dni. W razie spóźnienia zasiłek może zostać obniżony o 25%. Osoby starające się o zasiłek w wysokości 100% wysokości wynagrodzenia, muszą dostarczyć także kartę wypadku czy zaświadczenie od lekarza i inspektora sanitarnego. Pracownik powinien dostarczyć także do ZUS zaświadczenie płatnika składek. Rodzaj druków jest zależny od ubezpieczonego, w przypadku pracowników jest to ZUS Z-3, dla wykonujących pozarolniczą działalność ZUS Z-3b, a dla pozostałych ZUS Z-3a. Inne potrzebne dokumenty to oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych czy przedemerytalnego, do świadczenia przedemerytalnego czy nauczycielskiego, a także o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników. Obowiązujący druk to ZUS Z-10.

Wysokość zasiłku

O wysokości zasiłku chorobowego mówi ustawa z 25 czerwca 1999r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art. 11 (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 31, poz.267 z późń. zm.)

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy pracownika były wypadek w pracy lub w drodze do i z pracy, choroba zawodowa, poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, narządów lub tkanek oraz zabiegi pobrania wcześniej wymienionych, a także w przypadku przypadnięcia niezdolności na okres ciąży, zasiłek chorobowy wynosi 100% wynagrodzenia.

W przypadku choroby suma ta wynosi 80% wynagrodzenia, a podczas przebywania w szpitalu jest to 70% wynagrodzenia.

Zasiłek bez okresu wyczekiwania

Zasiłek chorobowy może zostać przyznany bez okresu wyczekiwaniu, czyli od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego. Taki przypadek obejmuje absolwentów szkół i szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w przeciągu 90 dni od dnia ukończenia edukacji, pracowników, których niezdolność do wykonywania pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy oraz takim, którzy legitymują się co najmniej dziesięcioletnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, a także posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w przeciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz