Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Cesja, czyli dobrowolne ustąpienie

Cesja to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy wierzycielem, a osobą trzecią. Na jej podstawie wierzyciel przenosi swoją wierzytelność dłużnika na osobę trzecią.

Kredytobiorca, przy udzielaniu kredytu gotówkowego, ma kilka obowiązków. Bank, który udziela kredytu, musi zbadać zdolność kredytową wnioskującego kredytobiorcy oraz jego historię kredytową. Udzielając kredytu, bank musi zabezpieczyć jego spłatę. Wymaganie przez bank ubezpieczenia jest jednym z rodzajów takiego zabezpieczenia. Może to być ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, w przypadku kredytów hipotecznych.

Ponieważ samo ubezpieczenie nie zabezpiecza bezpośrednio interesów banku i nie jest zabezpieczeniem kredytu, potrzebna jest czynność, która spowoduje przelanie praw ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia na bank. I tutaj pojawia się pojęcie cesji, czyli przelewu. Bez cesji, w razie wystąpienia szkody, odszkodowanie otrzymuje osoba wskazana w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Po podpisaniu cesji, świadczenia przelewane są na rachunek banku i stają się nadpłatą kapitału kredytu, który cesja z polisy zabezpiecza.

Przedmiot

Przedmiotem cesji może zostać każda wierzytelność, która jest zbywalna, ale nie może ona przysługiwać osobie trzeciej względem dłużnika przed zawarciem umowy.

Umowa

Zgodnie z art. 514 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność została stwierdzona pismem, umowa przelewu wierzytelności także powinna zostać stworzona pisemnie. W innym przypadku forma umowy cesji jest dowolna.

Zgodnie z art. 512 Kodeksu cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomi dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Obowiązek zawiadomienia dłużnika o fakcie zawarcia umowy cesji spoczywa na cedencie. Musi on także wskazać osobę nabywającą wierzytelność.

Odpowiedzialność

Cedent, czyli dotychczasowy wierzyciel, ponosi odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje, przelewając wierzytelność na cesjonariusza, czyli nabywcę wierzytelności. Istotna jest kwestia niewypłacalności dłużnika, kiedy to odpowiedzialność zbywcy wierzytelności będzie jedynie, gdy obie strony postanowią tak w umowie. Jeżeli nie ma takiego zapisu, cedent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika. Myśląc przyszłościowo i zabezpieczająco cesjonariusz powinien zawrzeć możliwość zwrócenia się do cedenta w umowie.

Spadkobiercy

Cesja na rzecz banku jest zabezpieczeniem kredytu, które chroni spadkobierców od spłaty części lub całości długów po zmarłym. Jest to zależne od sumy ubezpieczenia po zmarłym oraz kwoty kredytu.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz