Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Czy dostaniesz wynagrodzenie, jeśli wykonałeś swoją pracę wadliwie?

Nawet jeśli wykonałeś swoją pracę, to istnieje prawna możliwość, że nie otrzymasz za nie wynagrodzenia. Kiedy? W przypadku, kiedy wykonasz ją wadliwie.

Wadliwość produktu występuje wtedy, kiedy nie odpowiada on normom jakościowym. Możliwe do wykazania tego zaistnieje w przypadku pracy, w której dane osoby wytwarzają produkty lub usługi. By pozbawić wynagrodzenia nie wystarczy stwierdzić wadliwość. Należy jeszcze udowodnić, że powstała ona w wyniku błędu pracownika. Leży to po stronie wnioskodawcy, czyli pracodawcy, na mocy art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.

Jednakże pamiętaj o tym, że o ile wynagrodzenie nie przysługuje za wadliwe wykonanie pracy, to ukarać można również za obniżenie jakości produktu. Skutkować może ona obniżeniem wynagrodzenia. Jeśli jednak przełożony odebrał pracę od swojego pracownika i nie miał do niej zastrzeżeń, a dopiero po jakimś czas zmienił zdanie, to już nie może nie wypłacić wynagrodzenia twórcy.

Niewypłacenie lub obniżka wynagrodzenia następuje w momencie wskazania winy zarówno umyślnej, jak i nieumyślnej. Jak choćby wtedy, kiedy pracownik podszedł do swojej pracy z niewłaściwą sumiennością. Należy przy tym pamiętać, że przyczyny zewnętrzne nie mogą być pobudkami do próby obniżenia lub odebrania wynagrodzenia. Można zaliczyć do nich złą jakość materiałów, brak specjalistycznych urządzeń do jej wykonania, niewystarczające warunki pracy czy brak instrukcji co do sposobu wykonania danego zlecenia. Nie ma możliwości ukarania zbiorczo wszystkich pracowników, jeśli pracodawca nie jest w stanie wskazać danej osoby, która zawiniła przy etapie produkcji, która została poddana przez wątpliwość.      

Jeśli w stosunku do produktu nie istnieją normy jakościowe, należy kierować się ogólnymi kryteriami staranności i oceną obiektywną. Istnieje ewentualność, iż wada produktu jest możliwa do naprawienia lub usunięcia. Jeśli rzeczywiście zostanie to uczynione, to pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie. Nie będzie mu się należała pensja za czas pracy, który poświęcił na usuwanie usterek.

Pracodawca winien poinformować pracownika o nałożonej na niego karze na piśmie. Wymagane jest także wskazanie konkretnych powodów podjęcia takiej decyzji.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz