Zawód: kurator oświaty

Podziel się z innymi

Stanowisko kuratora oświaty określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo  oświatowe, definiując jako kierownika kuratorium oświaty, czyli  jednostki  organizacyjnej  wchodzącej  w skład zespolonej administracji  rządowej w województwie. Kurator oświaty, w imieniu wojewody , wykonuje zadania w zakresie oświaty na obszarze województwa.

Kuratorium oświaty – rola i zadania

Kurator  oświaty  wykonuje  swoje  zadania  i kompetencje  przy pomocy  kuratorium oświaty. Kuratoria  są państwowymi jednostkami budżetowym, a ich organizację  oraz  zasady  tworzenia delegatur określa minister  właściwy  do  spraw  oświaty  i wychowania   w porozumieniu  z ministrem  właściwym  do  spraw  administracji  publicznej.

Kompetencje kuratora oświaty

Zadania kuratora oświaty określa Art.51.1 Ustawy Prawo oświatowe:

 • sprawuje nadzór  pedagogiczny  nad  publicznymi  i niepublicznymi przedszkolami,  innymi  formami  wychowania  przedszkolnego,  szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa,
 • wydaje decyzje administracyjne,
 • współdziała z radami oświatowymi,
 • wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek  samorządu  terytorialnego (w sprawach  szkół  publicznych,  zakładanych    i prowadzonych    przez    osoby    prawne  i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych) oraz dyrektorów  szkół (w sprawach   z zakresu  obowiązku  szkolnego  i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów),
 • realizuje politykę oświatową, a także współdziała  z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej  i lokalnej polityki oświatowej,
 • opracowuje programy  wykorzystania  środków  na  dofinansowanie  doskonalenia  nauczycieli,
 • organizuje olimpiady,  konkursy,  turnieje,  przeglądy  oraz  inne  formy  współzawodnictwa   i prezentacji  osiągnięć  uczniów  szkół  na  obszarze  województwa,
 • współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
 • współdziała z placówkami i   doskonalenia   nauczycieli, poradniami, psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi,
 • wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach,
 • opiniuje plany  pracy  publicznych  placówek  doskonalenia   nauczycieli,
 • opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek,
 • współdziała z organami  jednostek  samorządu  terytorialnego  w zakresie  kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek,
 • współdziała z właściwymi  organami,  organizacjami  i innymi  podmiotami  w sprawach  dotyczących rozwoju   dzieci   i młodzieży,  w tym przeciwdziałaniu  zjawiskom  patologii  społecznej,
 • nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w ustawie,
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.
Zobacz  Nowe zasady prowadzenia akt osobowych w firmach

Jakie wymagania należy spełnić, by zostać kuratorem oświaty?

Kurator oświaty wybierany jest w drodze konkursu na stanowisko ogłoszonego przez wojewodę.

Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej 7-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Uzasadnienia przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, a w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem – potwierdzenie znajomości języka polskiego, a ponadto świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia oraz dodatkowe kompetencje przydatne na stanowisku kierowniczym.
 4. Kopie: zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Podpisane własnoręcznie komplet oświadczeń kandydata.

Ogłoszeń o konkursach na stanowisko kuratora oświaty należy szukać są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogólnodostępnym miejscu w urzędzie (np. tablicy ogłoszeń). Informacja o postępowaniu konkursowym, może zostać opublikowana w dzienniku o zasięgu krajowym lub wojewódzkim.

Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem  radnego.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]