Nowe zwolnienie z PIT dla osób młodocianych

Podziel się z innymi

Już od sierpnia 2019 roku wchodzi w życie nowe zwolnienie z PIT dla osób młodych. By jednak z niego skorzystać, koniecznym jest złożenia odpowiedniego oświadczenia pracodawcy.

Czego i kogo dotyczy nowe zwolnienie z pit?

Nowe zwolnienie podatkowe dotyczy przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 21, ust.1 pkt 148 ustawy o PIT). Preferencja ta obejmuje swym zasięgiem przychody roczne do wysokości 85.528,00 złotych. Dochody wykraczające ponad tą granicę, objęte są standardową skalą podatkową.

Z uwagi na to, iż powyższe zwolnienie zacznie obowiązywać od sierpnia 2019 roku, tegoroczny limit będzie wyliczony proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku. Zatem w 2019 roku ten limit przychodu wyniesie 35.636,67 złotych.

Ponadto zwolnieniem tym objęte są osoby do ukończenia 26 roku życia.

Co taka zmiana oznacza dla pracodawców?

Zasadniczo od sierpnia 2019 roku dla nich zmieni się niewiele. Będą oni nadal potrącać zaliczki na podatek PIT wszystkim pracownikom, chyba, że osoba, której przysługują nowe preferencje złoży oświadczenie, iż z tego zwolnienia chce korzystać. Tylko wówczas pracodawca może odstąpić od pobierania zaliczek na podatek dochodowy i przekazywania ich do urzędu skarbowego. Przy czym, to odstąpienie od pobierania zaliczek będzie możliwe od następnego miesiąca po miesiącu, w którym pracownik takie oświadczenie złożył.

Ponadto, z chwilą przekroczenia kwoty 35.636,67 złotych przychodu rocznego w 2019 roku lub ukończenia 26 lat, takie oświadczenie traci swą moc. Pracodawca wówczas zacznie ponownie obliczać i potrącać zaliczkę na podatek dochodowy.

A jak sytuacja z nowym zwolnieniem przedstawiać się będzie od 1 stycznia 2020 roku?

Otóż od tego momentu pracodawcy zaprzestaną obliczać i potrącać zaliczek na podatek dochodowy osobom, które nie ukończyły 26 lat. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy taki pracownik złoży oświadczenie, w którym zrezygnuje on z tych preferencji.

Zobacz  Unia Europejska chce podnosić płace minimalne

Wówczas obowiązywał będzie już pełen limit kwoty przychodu (czyli kwota 85.528,00 złotych), przy czym obowiązuje on niezależnie od liczby miejsc pracy, w których dana młoda osoba uzyskuje dochody. To oświadczenie o rezygnacji z preferencji jest po to, by nie każdy z pracodawców i zleceniodawców stosował zwolnienie, gdyż wówczas limit przychodów zwolnionych z PIT szybciej się wyczerpie, a zatrudnionemu może zależeć na tym, by utrzymać go jak najdłużej dla jednego miejsca pracy. Twórcom tego rozwiązania chodziło o to, by podatnik miał możliwość kształtowania swojej sytuacji finansowej na bieżąco w trakcie roku podatkowego. To też pomoże przecież uniknąć ewentualnej niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Jakie jeszcze zmiany będą po stronie pracodawców, będących płatnikami?

Każdy pracodawca, będący dla zatrudnionego płatnikiem jego składek i zaliczek podatkowych, na koniec roku wystawia swemu pracownikowi dokument PIT-11, w którym szczegółowo przedstawia, w układzie rocznym, wszelkie dochody i potrącenia z pensji. Od przyszłego roku dodatkowo trzeba będzie wykazywać, dla każdej osoby poniżej 26 roku życia, wysokość przychodów zwolnionych. Jest to konieczne, gdyż pracownik może mieć kilka źródeł dochodu, a przysługujący limit zwolnienia jest tylko jeden.

Podsumowując, na pracodawców nałożone zostały kolejne obowiązki księgowe. Natomiast ich celem jest zachęcenie młodych osób do zawierania legalnych umów o pracę. Dopiero jednak praktyka gospodarcza pokaże, czy ten efekt zostanie osiągnięty.

Nasz wynik:
[Total: 4 Średnia: 5]