Zmiany w świadectwach pracy

Podziel się z innymi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pracuje nad projektem zmian w zakresie funkcjonowania świadectwa pracy. W trakcie konsultacji społecznych, prowadzonych już od dłuższego czasu w tym zakresie, zgłoszonych zostało szereg propozycji nowych rozwiązań. Niestety, na razie nie znajdują one swojego zastosowania w projektowanych przepisach. 

O jakie zmiany i propozycje nowych uregulowań zabiegają partnerzy społeczni prowadzonych konsultacji? 

Otóż mowa tutaj jest przede wszystkim o takiej problematyce, jak brak informacji na świadectwie pracy o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym. Ponadto padła też propozycja, by zobowiązać pracownika do zniszczenia świadectwa pracy, jeśli dane przedsiębiorstwo wydało mu nowy dokument. Są to przykładowe zmiany, które chcą w nowych przepisach zawrzeć partnerzy społeczni. 

Za pierwszym z tych postulatów (czyli usunięciem zapisu o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym) opowiada się związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Związkowcy argumentują, iż sam fakt zakończenia pracy w trybie natychmiastowym jest już dla pracownika wystarczającą karą i dolegliwością. Zatem umieszczanie w świadectwie pracy zapisu o dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy jest już, ich zdaniem, zbyteczne. Ponadto, powoduje ono niemałe trudności ze znalezieniem nowej pracy.  

Resort pracy okazał się jednak nieczuły na tę propozycję i argumenty strony związkowej. Zdaniem urzędników adnotacja o trybie dyscyplinarnym jako formie rozwiązania stosunku pracy, jest niezbędna ze względu na wymogi ubezpieczeniowe oraz te, wynikające bezpośrednio z przepisów o rynku pracy.  

Zatem ZUS jest pierwszą instytucją, dla której takie zapisy w świadectwie pracy są niezbędne, gdyż podstawa rozwiązania stosunku pracy ma wpływ na prawo lub też wysokość emerytury. Z kolei Urząd Pracy (UP) wymaga danych o tejże podstawie, gdyż ten fakt weryfikuje czy osoba bezrobotna ma prawo do zasiłku. Ponadto UP ustala czy ewentualne prawo do zasiłku przysługuje od dnia rejestracji w urzędzie czy też dopiero po okresie karencji. 

Zobacz  Wzrost szarej strefy na rynku pracy

A co z innymi propozycjami zmian w świadectwach pracy i kto je zgłaszał? 

Okazuje się, iż więcej propozycji zmian w tym zakresie zgłaszała organizacja zrzeszająca pracodawców, mianowicie Pracodawcy RP. Wskazywali oni przede wszystkim, iż w razie wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, pracodawca ów winien mieć możliwość zawezwania pracownika do złożenia oświadczenia (na piśmie lub w postaci elektronicznej) o zniszczeniu poprzednio otrzymanego dokumentu. Poza tym pracownik miałby też możliwość przedłożenia tegoż dokumentu pracodawcy, by ten w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie, dokonał jego zniszczenia. Taka forma rozwiązania tej sytuacji zastępowałaby poprzednio powołane oświadczenie. 

W tym przypadku również urzędnicy MRPiPS nie uwzględnili tego postulatu. Ich zdaniem takie ukształtowanie przepisów wymagałoby dokonania szczegółowych analiz pod kątem zgodności z upoważnieniem ustawowym do wydania rozporządzenia zawartym w artykule 97 par. 4 kodeksu pracy. Analizie należałoby też poddać realne skutki takiej regulacji, czyli inaczej rzecz ujmując, czy pracodawca praktycznie będzie miał możliwość wyegzekwowania od pracownika zaistnienia faktu zniszczenia lub zwrotu tegoż dokumentu.   

co z jeszcze innymi propozycjami zmian, zgłoszonymi przez stronę pracodawców? 

Otóż postulowali oni jeszcze, by dokonać zmian w zakresie katalogu osób, które mają dostęp do kopii świadectwa (chociażby w przypadku śmierci pracownika). Pracodawcy pragnęli, by możliwość wydania takiej kopii przysługiwała nie tylko pracownikowi, a w razie jego śmierci osobie bliskiej (uprawnionej do renty rodzinnej), ale także osobie przez niego upoważnionej lub innej, będącej spadkobiercą pracownika.  

Również i ten postulat nie został uwzględniony. Urzędnicy powołali się w tym przypadku na fakt, iż krąg osób uprawnionych do odbioru kopii dokumentacji pracowniczej (a więc i również świadectwa pracy) wynika wprost z art. 94.12 kodeksu pracy oraz par. 18, ust.3 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). 

Zobacz  Biedacy w pracy

Podsumowując, spodziewać się zatem należy, iż projekt zmian w zakresie trybu postepowania i wydawania dokumentu określanego jako świadectwo pracy przedłożony zostanie do prac parlamentarnych w wersji stworzonej przez urzędników. Zmiany, proponowane do zastosowania w nim przez partnerów społecznych, nie zostały bowiem uwzględnione. 

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]