Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

26 czerwca 2018 0 Autor Szukampracy.pl
Podziel się z innymi

Prawo pracy stanowi, że pracownik zatrudniony minimum pół roku, nabywa prawo do 36-miesięcznego urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy czas ten zostanie wliczony do okresu zatrudnienia i pracownik nabędzie z tego tytułu uprawnienia pracownicze jak urlop wypoczynkowy, prawo do premii, nagród i dodatków do pensji, mimo iż nie świadczył pracy?

Urlop wypoczynkowy, a staż pracy – podstawa prawna 

Zgodnie z Art. 186(5) Kodeksu pracy: okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że rodzic  lub opiekun prawny, może być pewny, że czas opieki sprawowanej nad dzieckiem będzie potraktowany tak samo, jakby świadczył pracę. Gdy pracownik powróci do zakładu pracy po wykorzystaniu urlopu, jego staż pracy zostanie powiększony o czas jego trwania.

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownikowi powracającemu do pracy po trwającej minimum 1-miesięcznej nieobecności, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym. Od 1.10.2013 roku, pracownik powracający do pracy w tym samym roku kalendarzowym w którym rozpoczął urlop wychowawczy, ma prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

W okresie przebywania na urlopie wychowawczym, bieg przedawnienia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a ten rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Urlop wychowawczy, a prawo do nagród, premii i dodatków do wynagrodzenia

Przebywając na urlopie wychowawczym pracownik zachowuje prawo do premii i nagród. Jest to obligatoryjnie w jednostkach publicznych na podstawie Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych. Przysługuje mu się m.in. dodatek za wysługę lat czy nagroda jubileuszowa. Termin wypłaty takich świadczeń rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale Sygn. akt I PZP 33/92,   która mówi, iż zatrudnionemu wypłaca się wynagrodzenie i jego pochodne, w momencie powrotu do pracy po okresie nieświadczenia pracy.

Zobacz  Ogłoszenia o pracę z wysokością wynagrodzenia

W firmach prywatnych dodatki do wynagrodzenia określa Regulaminu wynagrodzeń lub leżą w gestii uznaniowej pracodawcy.

Okresy nieświadczenia pracy wliczane do stażu pracowniczego

Poza urlopem wychowawczym do okresu zatrudnienia wliczane jest także:

  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • okres, za który przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę – na podstawie Art. 36(1) Kodeksu pracy
  • świadczenie pracy nakładczej
  • wykonywanie pracy przez skazanego
  • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą
  • studia doktoranckie
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • okres pełnienia służby wojskowej
  • urlop bezpłatny udzielony młodocianemu na podstawie Art. 205 § 4 Kodeksu pracy
Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]