Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Podziel się z innymi

Prawo pracy stanowi, że pracownik zatrudniony minimum pół roku, nabywa prawo do 36-miesięcznego urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy czas ten zostanie wliczony do okresu zatrudnienia i pracownik nabędzie z tego tytułu uprawnienia pracownicze jak urlop wypoczynkowy, prawo do premii, nagród i dodatków do pensji, mimo iż nie świadczył pracy?

Urlop wypoczynkowy, a staż pracy – podstawa prawna 

Zgodnie z Art. 186(5) Kodeksu pracy: okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że rodzic  lub opiekun prawny, może być pewny, że czas opieki sprawowanej nad dzieckiem będzie potraktowany tak samo, jakby świadczył pracę. Gdy pracownik powróci do zakładu pracy po wykorzystaniu urlopu, jego staż pracy zostanie powiększony o czas jego trwania.

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownikowi powracającemu do pracy po trwającej minimum 1-miesięcznej nieobecności, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym. Od 1.10.2013 roku, pracownik powracający do pracy w tym samym roku kalendarzowym w którym rozpoczął urlop wychowawczy, ma prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

W okresie przebywania na urlopie wychowawczym, bieg przedawnienia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a ten rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Urlop wychowawczy, a prawo do nagród, premii i dodatków do wynagrodzenia

Przebywając na urlopie wychowawczym pracownik zachowuje prawo do premii i nagród. Jest to obligatoryjnie w jednostkach publicznych na podstawie Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych. Przysługuje mu się m.in. dodatek za wysługę lat czy nagroda jubileuszowa. Termin wypłaty takich świadczeń rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale Sygn. akt I PZP 33/92,   która mówi, iż zatrudnionemu wypłaca się wynagrodzenie i jego pochodne, w momencie powrotu do pracy po okresie nieświadczenia pracy.

Zobacz  Podwyżka płacy minimalnej w 2019 roku

W firmach prywatnych dodatki do wynagrodzenia określa Regulaminu wynagrodzeń lub leżą w gestii uznaniowej pracodawcy.

Okresy nieświadczenia pracy wliczane do stażu pracowniczego

Poza urlopem wychowawczym do okresu zatrudnienia wliczane jest także:

  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • okres, za który przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę – na podstawie Art. 36(1) Kodeksu pracy
  • świadczenie pracy nakładczej
  • wykonywanie pracy przez skazanego
  • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą
  • studia doktoranckie
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • okres pełnienia służby wojskowej
  • urlop bezpłatny udzielony młodocianemu na podstawie Art. 205 § 4 Kodeksu pracy

Chcesz wiedzieć więcej o

czy bezpłatny urlop wychowawczy wlicza się do emerytury
czy bezpłatny urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy
czy do stażu pracy wlicza się urlop wychowawczy
czy studia wliczają się do stażu pracy
czy studia wliczają się do wysługi lat pracy
czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy
czy urlop wychowawczy wlicza sie do lat pracy
czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury
czy urlop wychowawczy wlicza się do lat pracy
czy urlop wychowawczy wlicza się do nagrody jubileuszowej
czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy
czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy 2018
czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy 2019
czy urlop wychowawczy wlicza się do urlopu wypoczynkowego
czy urlop wychowawczy wlicza się do wysługi lat
czy urlop wychowawczy wlicza się w staż pracy
czy wychowawczy wlicza się do emerytury
czy wychowawczy wlicza się do stażu pracy
jak urlop wychowawczy wlicza się do emerytury
lata pracy a urlop
okresy nieświadczenia pracy wliczane do stażu pracy
okresy zaliczane do stażu pracy
staż pracy a urlop wychowawczy
staż pracy urlop wychowawczy
urlop wychowawczy a lata pracy
urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa
urlop wychowawczy a staż pracy
urlop wychowawczy a staż pracy do emerytury
urlop wychowawczy a wysługa lat
urlop wychowawczy czy wlicza się do stażu pracy
urlop wychowawczy do lat pracy
urlop wychowawczy do stażu pracy
urlop wychowawczy staż pracy
wychowawczy a staż pracy

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]