Wszystko, co warto wiedzieć o wniosku o wydanie świadectwa pracy

Podziel się z innymi

W jednym z naszych poprzednich artykułów pisaliśmy o możliwych konsekwencjach niedostarczenia przez pracodawcę świadectwa pracy. Tym razem wyjaśnimy, czemu właściwie służy wniosek o wydanie świadectwa pracy. W ramach uzupełnienia przedstawimy też skrótową instrukcję tworzenia wspomnianego pisma. Czym byłaby bowiem teoria bez praktyki?

Problem z wyegzekwowaniem własnych praw

Na początku należy zaznaczyć, że ustanie stosunku pracy powinno być jednoznaczne z uzyskaniem przez pracownika świadectwa pracy. Maksymalny termin przysługujący pracodawcy na dopełnienie tej formalności wynosi 7 dni. Może on przekazać dokument bezpośrednio na ręce pracownika lub osoby przez niego upoważnionej. Może także skorzystać z usług pocztowych. Cały proces winien się odbyć automatycznie (tj. bez konieczności składania wniosku o wydanie świadectwa pracy) i niezależnie od wzajemnych rozliczeń na linii pracownik – pracodawca.

Niemniej realia nie zawsze sprzyjają stronie pracowniczej, dlatego dyskutowane pismo może posłużyć jako oręż w walce z niechętnym pracodawcą. Jeśli ociąga się on z wypełnieniem swojego ustawowego obowiązku, złożenie oficjalnego podania będzie stanowiło formę upomnienia. Z kolei kopia pisma zawierająca potwierdzenie odbioru przez pracodawcę znajdzie zapewne zastosowanie na etapie rozstrzygania ewentualnego sporu sądowego.

Świadectwo pracy a kilka umów

Inna okoliczność sprzyjająca złożeniu wniosku o wydanie świadectwa pracy dotyczy ciągłości zatrudnienia u jednego pracodawcy. Pracownik może się bowiem zwrócić o wydanie świadectwa pracy potwierdzającego poszczególne okresy zatrudnienia nawet w momencie uzyskania przedłużenia umowy. Dysponowanie takim dokumentem okaże się pomocne zwłaszcza w razie potrzeby znalezienia dodatkowego zajęcia.

W nieco odmiennej sytuacji znajdują się przyszli emeryci, którym zależy na otrzymaniu stosownego świadczenia z ZUS-u. Przyznanie prawa do emerytury nie wymaga wprawdzie wygaszenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą, jednak nie jest też równoważne z prawem do comiesięcznej wypłaty środków. Aby je uzyskać, należy:

  • rozwiązać stosunek pracy,
  • zwrócić się o świadectwo pracy i przedłożyć je w ZUS-ie wraz z kompletem dokumentów wymaganych w celu przyznania emerytury,
  • wznowić współpracę z pracodawcą.

Podejmując pracę na emeryturze, trzeba jednocześnie pamiętać o granicznych kwotach przychodu, mających wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Kwoty te są aktualizowane co kwartał na podstawie średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Pierwsze kroki wnioskodawcy

Kształt wniosku o wydanie świadectwa pracy powinien być zgodny z tradycyjnym wzorem pisma kadrowego, a więc zawierać:

  • datę i miejsce stworzenia dokumentu,
  • dane pracodawcy i pracownika,
  • dzień podpisania lub numer umowy, której dotyczyła współpraca,
  • okres zatrudnienia,
  • podpis pracownika.

W razie konieczności we wniosku można uwzględnić kilka umów (na okres próbny, na czas określony i nieokreślony). Jaką formułę zastosować? Nie obowiązują tutaj ścisłe reguły, a każdy z n/w przykładów będzie akceptowalny:

  • Zwracam się z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy w związku z umową u pracę nr/z dnia (…), obowiązującą w okresie: (…).
  • Wnioskuję o wydanie świadectwa pracy obejmującego okres zatrudnienia od (…) do (…), który wynika z umowy o pracę nr/z dnia (…).

Znowelizowany Kodeks pracy, pozostający w mocy od 01.01.2017 r., przewiduje również możliwość złożenia wspomnianego wniosku w formie elektronicznej. Niestety przepisy są w tym względzie na tyle nieprecyzyjne, że zdecydowanie lepszym wyborem będzie dochowanie formy pisemnej.

Już teraz zachęcamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją, którą poświęcimy tematyce poszukiwania pracy.

Łukasz Jabłoński