Nowe propozycje waloryzacji rent i emerytur

Podziel się z innymi

Zarówno związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, współdziałające w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS), są zgodne, co do konieczności wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie nowych zasad waloryzacji rent i emerytur.

Jaka waloryzacja emerytur w 2019

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zasady waloryzacji rent i emerytur są następujące:

  • emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych w art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • waloryzacja obejmuje te emerytury i renty, do których prawo powstało przed terminem waloryzacji, czyli przed 1 marca
  • sam mechanizm waloryzacji polega na przemnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru (w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego danego roku) przez wskaźnik waloryzacji dla danego roku
  • w wyniku waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu
  • wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku
  • zmiana wysokości rent i emerytur odbywa się automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków

Jakie będą podwyżki emerytur w 2020 roku

Pierwsze posiedzenie zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych RDS odbędzie się zapewne po ukonstytuowaniu się nowego rządu. Wiadomo już jednak, iż partnerzy społeczni zajmą się na nim między innymi sprawą wypracowania nowych zasad waloryzacji rent i emerytur, jak i możliwościami wypłaty dodatkowej emerytury w roku przyszłym.

Zdaniem Henryka Nakoniecznego, członka prezydium NSZZ „Solidarność”, należy wypracować nowe zasady waloryzacji rent i emerytur, by ta grupa społeczna miała swój udział w efektach wzrostu gospodarczego. Jednocześnie zasugerował on, iż jednorazowe wypłaty dodatkowych emerytur nie służą systemowym rozwiązaniom, jednakże uzyskają poparcie reprezentowanego przez niego związku zawodowego z uwagi na niską wysokość tychże świadczeń. Priorytetem jest jednak wypracowanie nowego, spójnego systemu waloryzacji.

Zobacz  Pizza na skuterze! To jest praca!

Również Bogdan Grzybowski, dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ i członek Rady Nadzorczej ZUS opowiada się za nowymi zasadami waloryzacji. Jego zdaniem wskaźnik waloryzacji winien być zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a nie jak obecnie 20% tegoż wynagrodzenia). Ostatnie lata bowiem cechuje spadek relacji minimalnej emerytury do minimalnego wynagrodzenia. W 2002 roku relacja ta wynosiła ponad 70%, a w roku obecnym spadła poniżej poziomu 50%.

Co zmienić aby zwiększyć waloryzację emerytur i rent

Otóż przede wszystkim RDS powinna mieć większy wpływ na wysokość wskaźnika waloryzacji, co podkreśla doktor Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego w Warszawie i doradca ds. ubezpieczeniowych organizacji Pracodawcy RP. Jego zdaniem w chwili obecnej rząd wykorzystuje brak porozumienia pomiędzy pracodawcami i związkowcami w tej kwestii, forsując własne pomysły. A tymczasem to RDS powinien mieć w tej sprawie decydujące zdanie.

W chwili obecnej jest tak, iż przedmiotem negocjacji w ramach RDS jest ta część wskaźnika, która dotyczy zwiększenia go o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. I jeśli RDS nie uzgodni swojego stanowiska w drodze uchwały w terminie 14 dni od przedstawienia przez stronę rządową informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej, to rząd samodzielnie określa wysokość tego zwiększenia.

Co o waloryzacji rent i emerytur mówią pracodawcy

Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, obniżenie wieku emerytalnego spowodowało, iż szczególnie kobiety otrzymują niskie świadczenia. I pracodawcy proponują zgodę na zwiększenia wskaźnika waloryzacji o 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, jednakże pod pewnymi warunkami.

Otóż ich zdaniem, by możliwa była wyższa waloryzacja, trzeba doprowadzić do konsensusu dotyczącego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Emerytura nie może być bowiem wcześniejsza i wyższa, dlatego wszyscy, bez względu na płeć, winni pracować do ukończenia 65 roku życia.

Zobacz  Dzień pracy kuriera

Pracodawcy zgłaszają też zastrzeżenia co do wprowadzenia w kolejnych latach 13-etj i 14-tej emerytury. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza do systemu zdefiniowanej składki nie powinno się wprowadzać dodatków wspierających najbiedniejszych emerytów, gdyż takie rozwiązania winny być przypisane do pomocy społecznej, dysponującej instrumentami do sprawdzenia zamożności świadczeniobiorców. W tym przypadku solidarność społeczna nie ma nic wspólnego ze składkami.

Podobnie negatywnie na temat dodatkowych emerytur wypowiadają się reprezentanci organizacji Pracodawcy RP. Ich zdaniem takie dodatkowe emerytury, uzależnione od woli polityków, są zachętą do płacenia niskich składek bądź tylko od części dochodów. Osoby tak postępujące mogą mieć bowiem nadzieję, iż przed kolejnymi wyborami państwo i tak im pomoże.

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent – podsumowanie

Podsumowując, rzeczywiście wspólne stanowisko RDS w sprawie waloryzacji czy dodatkowych wypłat emerytur byłoby dla rządzących poważnym sygnałem, nie tak łatwym do zignorowania. Tymczasem jak widać ciężko będzie stronom wypracować w tej kwestii wspólne stanowisko z powodu rozbieżności w tej materii. Zatem niestety należy zakładać, iż ponownie to rząd będzie samodzielnie o wszystkim decydował, bez potrzeby poważnego brania pod uwagę stanowiska partnerów społecznych.

członek rady nadzorczej a składki zus
dodatek do emerytury po 65 roku życia
dodatek do niskiej emerytury
jakie podwyżki dla emerytów
jeremi mordasewicz
kalkulator wynagrodzeń pracodawca
kalkulator wynagrodzeń pracodawcy
kogel mogel lublin
lewiatan kielce
lewiatan podlasie
lewiatan praca
nowe propozycje rzadu w sprawie emerytur
o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
oferty pracy lewiatan
podstawa wymiaru emerytury
podwyżki emerytur 2017
ustawa o emeryturach i rentach
ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
waloryzacja 2017
waloryzacja emerytur 2017
waloryzacja emerytur 2017 rok
waloryzacja emerytur w 2019
waloryzacja emerytur w 2020 roku
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
wskaźnik waloryzacji emerytur 2019
wynagrodzenie członka rady nadzorczej a zus
wynagrodzenie rady nadzorczej a składki zus
wynagrodzenie rady nadzorczej a zus

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]