Kodeks pracy Art 30 § 1 pkt 1 – co oznacza?

Podziel się z innymi

Artykuł 30 paragraf 1 Kodeksu pracy mówi o możliwościach rozwiązania umowy o pracę, a punkt 1 wskazuje jeden ze sposobów – rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. To szybka i bezproblemowa metoda umożliwiająca zgodne rozstanie się pracodawcy i pracownika. Czy każdą umowę można rozwiązać stosując ten paragraf, nawet z pracownikami podlegającymi ochronie? Czy należy wskazać powód rozwiązania umowy? A co zrobić z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym?

 

 

Korzyści z rozwiązania umowy za porozumieniem stron

  • szybki sposób na zakończenie współpracy, możliwy do przeprowadzenia z dnia na dzień
  • strony umowy są zgodne i składają wspólne oświadczenie woli o zakończeniu zatrudnienia, co praktycznie eliminuje możliwość wystąpienia pracownika na drogę sądową i powództwo o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy
  • na mocy porozumienia stron można rozwiązać każdą umowę o pracę, w tym z pracownikiem podlegającym ochronie – kobieta w ciąży, osoba w okresie przedemerytalnym czy przebywający na zwolnieniu chorobowym
  • porozumienie nie musi zostać zawarte osobiście przez pracownika i pracodawcę, ale mogą tego dokonać pełnomocnicy każdej ze stron

 

Treść porozumieniem stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Prawo nie precyzuje obowiązkowej treści porozumienia rozwiązującego umowę o pracę. Co więcej, nie ma nawet konieczności zachowania formy pisemnej.  Jednak biorąc pod uwagę przyszłe okoliczności, warto doprecyzować szczegóły dokumentu:

  • dla pracowników, którzy mają możliwość domagania się odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniami grupowymi, istotne będzie potwierdzenie faktu, iż to pracodawca był stroną inicjującą rozwiązanie umowy
  • dla osób, które zamierzają zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni z prawem do zasiłku, by uzyskać prawo do świadczenia po 7 dniach od momentu rejestracji (a nie 90 dniach), ważne jest, by przyczyna rozwiązania umowy leżała po stronie pracodawcy, np. upadłość czy likwidacja zatrudniającego, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu
Zobacz  Czy ICO jest nową szansą dla przedsiębiorców?

Jeżeli nie jest podana konkretna data rozwiązania umowy, za datę rozwiązania przyjmuje się dzień podpisania porozumienia.

Jeżeli porozumienie jest wynikiem ugody, gdzie pracodawca lub pracownik złożyli uprzednio jednostronne wypowiedzenie umowy o pracę, zawarty kompromis cofa je i umowa rozwiązuje się na mocy porozumienia stron.

 

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron –  co z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym?

Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w naturze. Jednak w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron, szczególnie, gdy do rozstania stron dochodzi z dnia na dzień,  może to nie być już możliwe. Co wówczas z niewykorzystanym urlopem? Kodeks pracy przewiduje w wyjątkowych sytuacjach wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Art. 171 § 1 mówi, że ekwiwalent przysługuje w razie niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent przysługuje także za urlop zaległy.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]