Kiedy zarejestrować się w urzędzie pracy?

Podziel się z innymi

Status bezrobotnego daje wiele korzyści, jak prawo do zasiłku oraz ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poszukujące pracy mają dostęp do ofert zatrudnienia, a także profesjonalnego wsparcia przez doradcę zawodowego. Bezrobotny na preferencyjnych warunkach może być skierowany do pracy, ponadto ma możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń, stypendiów i dofinansowań.  W jakim terminie i jak można zarejestrować się w PUP?  Kto nie uzyska statusu osoby bezrobotnej?

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Możliwe sposoby rejestracji w PUP:

 • rejestracja osobista, zgłaszając się w odpowiednim urzędzie. By uniknąć oczekiwania w kolejce, warto zarezerwować wcześniej termin na stronie praca.gov.pl
 • rejestracja przez internet – korzystając z portalu praca.gov.pl, należy wybrać „Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy”, następnie kreator krok po kroku przeprowadzi przez kolejne etapy. Potrzebne będą skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy oraz inne wynikające z indywidualnej sytuacji. Zgłoszenie rejestracyjne należy uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym lub podpisać poprzez ePUAP.

Poprawna rejestracja zostanie potwierdzona wydaną decyzją przez PUP.

W jakim terminie zarejestrować się jako bezrobotny?

Osoba bezrobotna i poszukująca pracy sama może zdecydować, kiedy zarejestrować się w urzędzie pracy – przepisy nie narzucają terminów, może to być np. następny dzień po ustaniu zatrudnienia.

Prawo jednak dokładanie reguluje kwestię rejestracji w przypadku, gdy przysługuje wypłata zasiłku dla bezrobotnych i możliwość ta będzie wykorzystana. Jeżeli w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację, osoba przepracowała 365 dni bez przerwy, rejestracji musi dokonać w ciągu 6 miesięcy od ustania zatrudnienia. W przypadku, gdy wystąpiły przerwy, skracają one okres 6 miesięcy.

Zobacz  Czy pracownik na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie?

Jakie dokumenty potrzebne do rejestracji w urzędzie pracy?

 1. wypełniona karta rejestracyjna
 2. dokument tożsamości
 3. potwierdzenie wykształcenia i posiadanych kwalifikacji (świadectwo szkolne, dyplom ukończonych studiów, zaświadczenie o odbytych kursach)
 4. świadectwa pracy
 5. zaświadczenie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli dotyczy)
 6. decyzja o przyznaniu/wstrzymaniu renty (jeżeli dotyczy)
 7. byli przedsiębiorcy muszą przedłożyć decyzję o wykreśleniu z CEIDG, a ponadto zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek
 8. osoby, które w ciągu 18 miesięcy przed datą rejestracji w PUP, pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, są zobowiązane przedstawić stosowne zaświadczenie wraz ze wskazaną podstawą wymiaru
 9. zaświadczenie o zdolności do podjęcia zatrudnienia – dotyczy osób, które na co najmniej 30 dni przed datą rejestracji w PUP przebywały na zwolnieniu lekarskim
 10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w kilku urzędach pracy?

Można dokonać rejestracji wyłącznie w jednym urzędzie odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Jeżeli osoba nie posiada adresu zameldowania, wówczas powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, na obszarze którego przebywa.

Kto NIE może zarejestrować się w urzędzie pracy?

 • osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub otrzymująca zarobek z innego tytułu (np. współpracująca na umowę zlecenie czy o dzieło)
 • osoby w wieku poniżej 18 lat oraz powyżej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Jednak w przypadku, gdy zdecydował on o czasowym zawieszeniu prowadzenia firmy, ma możliwość rejestracji osoba bezrobotna. Prawo do zasiłku nabędzie jednak dopiero po 90 dniach od daty rejestracji, a okres pobierania ulegnie skróceniu
 • uczniowie i studenci (z wyjątkiem osób uczących się w szkołach dla dorosłych lub przystępujących do egzaminów eksternistycznych z zakresu programu nauczania tychże szkół lub w szkół wyższych, w przypadku studiów niestacjonarnych)
 • emeryt lub osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale także rentę szkoleniową, rentę socjalną, rentę rodzinną w wysokości wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy także pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
 • osoba, która nabyła prawo do emerytury lub renty zagranicznej (w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • właściciele samoistni lub zależni nieruchomości rolnej o powierzchni przeliczeniowej powyżej 2 ha, a także podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu małżonek lub domownik współpracujący w gospodarstwie rolnym
 • uzyskujących przychody do opodatkowania z działów specjalnych produkcji rolnej
 • tymczasowo aresztowani lub odbywający karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem kary odbywanej w formie dozoru elektronicznego)
 • uzyskujący miesięczny przychód w wysokości powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyjątkiem przychodów na rachunkach bankowych)
 • osoby otrzymujące zasiłek stały (na podstawie przepisów o pomocy społecznej)
 • osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po utracie zatrudnienia
 • podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podlegających ubezpieczeniu rolników
 • pobierający zasiłek dla opiekunów
Zobacz  Praca na czarno - konsekwencje, kary i jak udowodnić?

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 1299)
Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]