Cudzoziemiec i pracownicze plany kapitałowe.

Podziel się z innymi

Cudzoziemcy w Polsce mogą przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jest to dla nich alternatywa, ale warta rozważenia przy chęci otrzymania karty pobytu w Polsce.

Czym jest karta pobytu i na jakiej podstawie jest wydawana?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Jest ważna razem z paszportem i uprawnia między innymi do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy. Podstawą uzyskania karty pobytu jest posiadanie jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
  • ochrona międzynarodowa
  • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych

Jaka ilość cudzoziemców zgłasza wniosek o prawo pobytu w Polsce?

W ostatnich latach gwałtownie zwiększyła się liczba cudzoziemców, którzy złożyli wniosek na uzyskanie prawa pobytu w Polsce. Jeszcze w 2015 roku liczba ta wynosiła 108 tys., natomiast w roku ubiegłym wzrosła już do poziomu 224 tys. Jest to wzrost o ponad 100%.

Na koniec 2018 roku w Polsce liczba cudzoziemców zgłoszonych do systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła niecałe 600 tys. Poniższe zestawienie prezentuje ich podział na poszczególne narodowości.

Ukraińcy 425,7
Białorusini 32,6
Wietnamczycy 8,1
Mołdawianie 7,3
Rosjanie 7,3
Gruzini 5,9
Hindusi 5,5
Chińczycy 4,9
Rumuni 4,6
Pozostali 85,1

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Jest to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Przystąpienie do PPK jest dobrowolne dla pracownika, choć  z zasady jest on tam automatycznie przypisywany. Może jednak się z niego wypisać. Dla pracodawcy jest za to obowiązek wyboru obsługującej PPK instytucji finansowej. PPK wprowadzane będą w życie w okresie lat 2019 – 2021.

Zobacz  Do kiedy PIT od pracodawcy, czyli pytania noworoczne

Co da cudzoziemcowi przystąpienie do PPK?

Przystąpienie do PPK może ułatwić cudzoziemcowi uzyskanie karty pobytu w Polsce. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215) pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców mogą zasięgać informacji czy osoba ubiegająca się o prawo pobytu w Polsce dodatkowo oszczędza w PPK. Ma to być dodatkowa zachęta to oszczędzania za pośrednictwem tego rozwiązania, a jednocześnie być kolejnym argumentem za przyznaniem wnioskowanego prawa pobytu.

Jak dziś urzędnicy sprawdzają osobę, która ubiega się o prawo pobytu w Polsce?

Obecnie obcokrajowiec, występujący z takim wnioskiem, musi się liczyć z tym, że zostanie dokładnie prześwietlony. Między innymi musi przedstawić informację o posiadaniu ubezpieczenia społecznego, jak i braku zaległości podatkowych. W tym momencie uczestnictwo w PPK będzie dodatkowym atutem.

Co dadzą dodatkowe uprawnienie dla urzędników w sprawie PPK?

Tak naprawdę urzędnicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzymali dostęp do danych o tym czy, kto i ile oszczędza w PPK. Trudno ocenić czy znajdzie to przełożenie na chęć przystąpienia i oszczędzania przez cudzoziemców. Kluczem będzie raczej ich sytuacja indywidualna i perspektywy jakie wiążą z pracą i pobytem w Polsce. Jeśli ktoś zamierza wyjechać z Polski za kilka lat i nie osiedlać się u nas – raczej z oferty PPK nie skorzysta.  Ale jeśli ktoś z naszym krajem wiąże dłuższe perspektywy, to może być dla niego kusząca alternatywa.

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą z kolei pamiętać, iż jeśli podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, to takiego pracownika należy zapisać do PPK i zacząć naliczać opłaty. Chyba, że cudzoziemiec złoży pisemną rezygnację.

Co może zachęcić cudzoziemców do uczestnictwa w PPK?

Cudzoziemcy to najczęściej pracownicy tymczasowi spoza Unii Europejskiej. Oni przeciętnie otrzymują niższe wynagrodzenie niż Polacy i zachętą dla nich do uczestnictwa w systemie PPK mogą być wyższe dopłaty powitalne z Budżetu Państwa. Jest ona bowiem proporcjonalnie wyższa dla mniej zarabiających. Z kolei wgląd do systemu PPK przez urzędnika rozpatrującego wniosek o prawo pobytu może też być dodatkowym argumentem przemawiającym za przystąpieniem.

Zobacz  Trzynastka. Pora na likwidację?

Co ciekawe, na rządowej stronie www.mojeppk.pl znalazły się również materiały informacyjne w języku ukraińskim. Świadczy to o zainteresowaniu urzędników uczestnictwem cudzoziemców (szczególnie zaś obywateli Ukrainy) w programie PPK. Oby tylko dodatkowe uprawnienia nadane Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nie spowodowały wzrostu biurokracji w systemie wydawania kart pobytu w Polsce.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]