Rośnie skuteczność urzędów pracy w 2019

Podziel się z innymi

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2018? W 2018 roku zasiłek dla zezrobotnych wynosił w początkowym okresie 831,10 zł przez pierwsze 3 miesiące jego otrzymywania, po tym okresie wartość spadała do kwtoy 652,60 zł. Od 1 czerwca 2018 r. podstawowy zasiłek wyniesie 847,80 i w późniejszym okresie 665,70 zł,

Na podstawie danych z ubiegłego roku można stwierdzić, iż urzędy pracy poprawiły skuteczność swojego działania. Zapewne sprzyja im w tym także dobra koniunktura na rynku pracy.

Jak i kto bada skuteczność działania urzędów pracy (UP)?

Organem odpowiedzialnym za UP jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Badanie skuteczności działania UP polega na analizie sześciu instrumentów, do których należą: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Na tej podstawie wyliczane są:

  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – pokazuje jaki odsetek bezrobotnych znalazł zatrudnienie dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instrumentów w stosunku do ogólnej liczby osób nimi objętych
  • wskaźnik efektywności kosztowej – ustalany poprzez podzielenie kwoty przeznaczonej na wyżej wymienione formy aktywizacji przez liczbę osób, które zostały dzięki nim zatrudnione.

Jak wypadły wyniki działalności skuteczności urzędów pracy w 2018 roku?

Okazuje się, iż średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osiągnięta przez wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) wynosiła 84,96%, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017, gdy wówczas wielkość ta wyniosła 81,98%.

Wynik na poziomie co najmniej wielkości średniej dla wszystkich urzędów uzyskało 207 na 340 funkcjonujących PUP. Rekordzistą był PUP w Kępnie, gdzie uzyskano wynik 98,82%.

Natomiast efektywność kosztowa w 2018 roku wyniosła 10,28 tysiąca złotych. Biorąc pod uwagę wcześniejsze 12 miesięcy, jej poziom spadł, gdyż wówczas było to 11,52 tysiąca złotych. Ten spadek należy oczywiście oceniać pozytywnie, gdyż oznacza, iż PUP doprowadzały do znalezienia pracy przy mniejszych nakładach finansowych.

Zobacz  Nowe zasady redukcji etatów

W uzyskiwaniu takich wyników na pewno pomocna jest obecna sytuacja na rynku pracy. Zapotrzebowanie ze strony pracodawców jest dziś tak duże, że gdy tylko jakaś osoba bezrobotna zarejestruje się w PUP, praktycznie natychmiast są dla niej oferty pracy. Oczywiście nie dotyczy to całej Polski, gdyż są obszary naszego kraju, gdzie aż tak dobrze nie jest.

Z kolei Małgorzata Pliszka z PUP w Nysie zwraca uwagę na fakt, iż obecna sytuacja na rynku pracy wcale nie jest taka jednoznacznie pozytywna. Problemem jest tutaj chociażby kwestia stażu. Duża część osób przerywa je, gdy znajduje zatrudnienie za kwotę wyższą niż wynosi stypendium na stażu. To powoduje tez duże rotacje pracowników, a wszystko to ma przełożenie na prezentowane wskaźniki.

Poza tym częstokroć w PUP pozostały już tylko osoby trwale i długoletnio bezrobotne. Ich aktywowanie i przywrócenie dla rynku pracy jest trudne ze względu na wiele różnych elementów, jak chociażby stan zdrowia, niechęć do rozwoju zawodowego, konieczność sprawowania opieki nad dziećmi czy też obawa przed utratą świadczeń socjalnych.

Nasz wynik:
[Total: 3 Średnia: 5]