Podanie o zwolnienie z pracy – najważniejsze wskazówki

Podziel się z innymi

Podanie o zwolnienie z pracy to ostatni etap współdziałania z dotychczasowym pracodawcą. Od poprawności przedłożonego dokumentu zależy, czy można już zacząć myśleć o kolejnym miejscu pracy, czy należy się raczej liczyć z koniecznością uregulowania dodatkowych formalności. W naszym artykule podpowiemy, na co zwrócić uwagę, wypowiadając umowę.

Podanie o zwolnienie z pracy a rodzaj umowy

Warunki rozwiązania umowy o pracę określa Kodeks pracy, umowy cywilnoprawne (np. umowa-zlecenie czy umowa o dzieło) są natomiast przypisane Kodeksowi cywilnemu. O ile w treści tych ostatnich nie zostały zawarte informacje na temat konkretnego okresu wypowiedzenia, można je rozwiązać z dnia na dzień. Choć forma ustna jest tu również dopuszczalna, podanie o zwolnienie z pracy najlepiej sporządzić w formie pisemnej. W ten sposób mamy pewność, że w razie ewentualnych nieporozumień z pracodawcą sprawa zakończenia współpracy nie będzie budziła zastrzeżeń ze strony sądu.

Długość terminu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze dla okresu zatrudnienia do 2 tygodni,
 • 1 tydzień – okres zatrudnienia powyżej 2 tygodni,
 • 2 tygodnie – okres zatrudnienia równy 3 miesiącom.

Jak pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów, w przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony obecne przepisy wyznaczają następujące ramy czasowe okresu wypowiedzenia:

 • 2 tygodnie dla terminu zatrudnienia u danego pracodawcy poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – okres zatrudnienia przekraczający 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – okres zatrudnienia powyżej 3 lat.

Rozwiązanie a wypowiedzenie umowy o pracę

Warto zaznaczyć, że dwa tytułowe pojęcia nie są tożsame. Wypowiedzenie umowy o pracę dotyczy zależności, gdy tylko jedna z zainteresowanych stron wyraża wolę zakończenia współpracy. Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi natomiast wtedy, gdy oba wspomniane podmioty osiągają konsensus w kwestii zasad wygaszenia współpracy. Mówimy wówczas o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. W takich okolicznościach ustawowe terminy przewidziane przez Kodeks pracy nie obowiązują, umowa może zatem zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.

Zobacz  Nauka angielskiego online - czy jest skuteczna?

Naliczanie okresu wypowiedzenia

W sytuacji jednostronnej, gdy w grę wchodzi podanie o zwolnienie z pracy, to w gestii pracownika leży wskazanie długości okresu wypowiedzenia. Choć ogólnodostępne wzory pism często nie uwzględniają konkretnej daty ustania ważności umowy, warto się z góry pokusić o jej ustalenie, aby uniknąć zbędnych komplikacji kadrowych. Oto co należy wziąć pod uwagę:

 • okres wypowiedzenia naliczany w tygodniach zawsze kończy się w soboty, przykładowo:
 • dnia 02.01.2018 r. pracownik wypowiada umowę na jednomiesięczny okres próbny; czas wypowiedzenia wynosi tutaj 1 tydzień, dlatego umowa przestaje obowiązywać 13.01.2018 r.,
 • okres wypowiedzenia naliczany w miesiącach rozpoczyna się w kolejnym miesiącu po dacie złożenia wypowiedzenia, przykładowo:
 • dnia 15.05.2018 r. pracownik wypowiada umowę na czas nieokreślony z przewidzianym okresem zatrudnienia wynoszącym 12 miesięcy (jednomiesięczny termin wypowiedzenia); okres wypowiedzenia zaczyna więc obowiązywać od 01.06.2018 r. i trwa do 30.06.2018 r.

O czym jeszcze należy pamiętać

Oczywiście podanie o zwolnienie z pracy winno zawierać także podstawowe elementy formalne, tzn.:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane pracodawcy i pracownika (w tym adresy),
 • datę (oraz ewentualnie miejsce) zawarcia umowy podlegającej wypowiedzeniu,
 • podpis własny oraz miejsce przewidziane na podpis pracodawcy.

Pismo należy przygotować w dwóch egzemplarzach, by jeden z nich mógł stanowić potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia przez pracodawcę.

Zachęcamy do rychłego powrotu na nasz blog, gdzie już wkrótce będziemy się dzielić kolejnymi ciekawostkami z obszaru rynku pracy.

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]