Automatyzacja rozwiązania umowy o pracę

Podziel się z innymi

Rozwiązanie umowy o pracę powinno następować na określonych, zgodnych z prawem (w tym przede wszystkim obowiązującym kodeksem pracy) zasadach. Często sama sytuacja konieczności zwolnienia pracownika jest na tyle trudna, że warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. W tej kwestii, poza odpowiednimi pracownikami działu kadr czy HR, pomocne mogą być specjalne programy do tworzenia dokumentu wypowiedzenia umowy. Jak z nich skorzystać? Na co zwrócić uwagę przy rozwiązywaniu umowy o pracę?

Formy zakończenia stosunku pracy

Umowa o pracę jest rodzajem stosunku prawnego łączącego strony – pracodawcę i pracownika. Poza zasadami określonymi bezpośrednio w umowie ustawodawca zdecydował, że należy chronić pewne standardy pracy w kraju oraz potencjalnie słabszą stronę umowy – czyli pracownika. Tak powstała ustawa Kodeks Pracy – która określa najważniejsze zasady współpracy stron, w zakresie umowy o pracę. Z niej też wynikają różne formy zakończenia stosunku pracy.

Obecne brzmienie kodeksu pracy przewiduje 4 formy zakończenia stosunku pracy:

 • na mocy porozumienia stron;

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę

Z założenia, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest sytuacją wyjątkową, która możliwa jest tylko po spełnieniu bardzo rygorystycznych przesłanek prawnych. Zasadą natomiast jest możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Tak rozwiązać umowę o pracę mogą obie strony kontraktu, a rozwiązanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia

Ustawodawca określił odpowiednie okresy wypowiedzenia dla umowy o pracę, zależne od jej rodzaju, oraz czasu trwania. Zdecydował, że będą one wynosić:

 • dla umowy na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;

 • umowy na czas określony lub nieokreślony:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zobacz  Matura otwiera drogę do kariery zawodowej

Pomoc w przygotowaniu rozwiązania umowy o pracę

Ze względu na wielość reguł dotyczących rozwiązywania umów o pracę, a także obowiązków dotyczących konieczności pouczania pracownika o jego prawach (w tym o jego możliwościach odwoławczych), warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu dokumentu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Dostępne w internecie wzory niestety często mogą być nieaktualne lub nawet zawierać błędy, dlatego pracodawca powinien zastanowić się nad skorzystaniem z bardziej profesjonalnych rozwiązań, takich jak na przykład specjalne programy do wypełniania i generowania dokumentów rozwiązania umowy, zgodnych z aktualnymi normami i najlepszymi standardami.

undefined

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]