Obligatoryjna komórka BHP w zakładzie pracy

Podziel się z innymi

Zgodnie z art. 237, par.1 kodeksu pracy zakład pracy zatrudniający powyżej 100 pracowników jest zobligowany do utworzenia komórki organizacyjnej, wieloosobowej bądź jednoosobowej, stanowiącej służbę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy. Możliwym jest też zatrudnienie w niej pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy pracownik na etacie jest jedyną możliwością?

W ostatnich latach rynek pracy stał się rynkiem pracownika i znalezienie odpowiedniej osoby, spełniającej określone kryteria i wymagania, stanowi nie lada osiągnięcie. Zatem może zdarzyć się sytuacja, gdy znalezienie pracownika do służby bhp okaże się trudne do spełnienia. Ten sam artykuł kodeksu pracy, ale w paragrafie 2, dopuszcza w tym przypadku możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp osobie spoza zakładu pracy. Może to być osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i związana z zakładem pracy umową zlecenia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez tę osobę odpowiednich kwalifikacji i ukończenie wymaganych szkoleń.

Czy współpraca z zewnętrznym przedsiębiorcą zawsze rozwiązuje problem?

Otóż nie jest to takie jednoznaczne. Aby nie narazić się na ewentualne sankcje ze strony inspekcji pracy, zakład pracy musi bardzo dokładnie i rzeczowo udowodnić, że podjął wszelkie niezbędne czynności celem znalezienia odpowiedniego pracownika. Właśnie to udowodnienie jest w tym przypadku bardzo ważnym elementem. Tylko bowiem w takim przypadku zakład pracy ma możliwość obrony swoich racji.

Czy są już w tym zakresie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego?

Stosunkowo niedawno zapadł właśnie taki wyrok, na który mogą powoływać się zarówno pracodawcy, jak i urzędnicy inspekcji pracy. Mowa tu o wyroku NSA z 26 lutego 2019 r., sygn. I OSK 841/17. Ten wyrok jest jednak niekorzystny dla pracodawcy, który powołując się na par. 2 art. 237 kodeksu pracy posiadał umowę zlecenia z zewnętrznym przedsiębiorcą. Tyle tylko, iż Sąd zważył na niewłaściwe i zbyt późne (po ustaleniach kontroli inspekcji pracy) przeprowadzenie dowodów na nieskuteczność możliwości zatrudnienia pracownika. Tym samym widać jak ważnym staje się odpowiednie udowodnienie braku możliwości skutecznej rekrutacji na stanowisko osoby odpowiedzialnej za służbę bhp.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]