Wypadek w drodze do pracy. Nie zostaniesz z tym sam

Podziel się z innymi

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z pracy lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. W przypadku, kiedy ta droga była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię…

Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że osobnym przypadkiem jest, kiedy droga została  przerwana zasadnie, była najdogodniejsza, a czas przemieszczania się nie przekraczał granic potrzeby. Wtedy też ewentualne zdarzenie, które odbiło się na zdrowiu, można uznać za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Kwestia nie dotyczy wyłącznie drogi z domu do pracy i z pracy do domu. W myśl przepisów jest to także droga do miejsca odbywania nauki, spożywania posiłków, innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, a także zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych. Trzeba więc powiedzieć to sobie wprost – wykładnia przepisów jest wyjątkowo zawiła i nieoczywista.

W przypadku niezdolności do pracy wynoszącej do 33 dni pracodawca zobowiązany jest wypłacać wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100%. Począwszy od 34. dnia będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, stanowiący przeciętne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, kiedy miało miejsce niefortunne zdarzenie.

Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. Jeśli po upływie tego czasu pracownik nadal nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków, ale rokowania będą wskazywały na to, że jego dalsza praca będzie możliwa, to pracownik otrzyma świadczenia rehabilitacyjne. Świadczenie może być wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy. Świadczenie przyznaje lekarz orzecznik ZUS-u, po uprzednim badaniu.

W najtrudniejszych sytuacjach lekarz orzecznik  może wydać decyzje w jakim stopniu pracownik nie jest już zdolny do zwyczajowego wykonywania obowiązków pracowniczych, co może skutkować przyznaniem renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

 Warto pamiętać, że niezależnie od wyżej wymienionych możliwości, poszkodowany pracownik może ponadto ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku lub zarządcy drogi, na której doszło do zdarzenia. Bez utraty prawa do świadczeń.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]