Za ile dni zwolnienia płaci pracodawca?

Podziel się z innymi

Przy niezdolności pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w związku z chorobą, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.  Kiedy za okres choroby płaci pracodawca, a kiedy ZUS?

Komu przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy?

Wynagrodzenie za czas choroby, należy się osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, co oznacza, że nie mają prawa do niego wykonujący zlecenia na podstawie stosunków cywilnoprawnych (umowa zlecenie czy umowa o dzieło).

Pracownik nabywa prawo do świadczenia pieniężnego za czas niezdolności do pracy po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jest to tzw. okres wyczekiwania, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Są jednak wyjątki i nie stosuje się go, gdy pracownik jest absolwentem studiów i podjął zatrudnienie w ciągu 90 dni od dnia ich ukończenia lub kolejna umowa została zawarta w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy lub gdy zatrudniony posiada już minimum trwający 10 lat okres ubezpieczenia chorobowego.

Zwolnienie lekarskie kto i ile płaci:  ZUS czy pracodawca?

Kodeks pracy w art. 92. § 1 pkt. 1 stanowi, że: „za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu”.

Zobacz  Wypadek przy pracy – obowiązki firmy

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży –  zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.

Za czas pobytu w szpitalu, świadczenie pieniężne wynosi 70 % podstawy wymiaru.

Świadczenie za czas choroby  – kiedy wypłaca ZUS?

Od 34 dnia niezdolności do pracy (lub 15 dnia – w przypadku osób po 50 roku życia), pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy ustalaniu prawa do tego zasiłku lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, a za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

Jak liczyć czas niezdolności do pracy – dni kalendarzowe, robocze, wolne od pracy i świąteczne

Warto zwrócić uwagę, że pracodawca jest zobowiązany opłacać wynagrodzenie za cały okres wskazany na zwolnieniu lekarskim do 33 dnia (lub 14 dnia) – zarówno za dni robocze, wolne od pracy jak i świąteczne. Nie jest też istotne, czy pracownik dostarczy jedno zwolnienie lub kilka następujących po sobie (z zachowaniem ciągłości),  czy też będzie niezdolny do pracy w różnych  okresach w ciągu roku – osoba sporządzająca listę płac  powinna zsumować dni kalendarzowe i zapłacić za okresy niezdolności do pracy, a dopiero od 34 dnia, można wystąpić do ZUS-u o wypłatę zasiłku chorobowego.

Za ile dni chorobowego płaci się pracownikowi po 50 roku życia?

Zatrudniający ma obowiązek zapłacić pracownikowi za 33 dni nieobecności chorobowej, aż do nastania kolejnego roku kalendarzowego po ukończeniu przez niego  50 roku życia.

Zapis dotyczący skróconego okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez zakład pracy, zawiera zastrzeżenie w § 5 kodeksu, iż z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacana niezdolność pracownika do pracy, która powstała dopiero po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 lat.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]