Ile lat pracy do emerytury?

Podziel się z innymi

Jaki należy posiadać staż pracy, by otrzymać emeryturę? Czy minimalna kwota emerytury zostanie wypłacona osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, a brak im lat pracy?  Na jakich zasadach wypłacana jest minimalna emerytura? Czy można w ogóle wcześniej przejść na emeryturę – jak to zrobić?

Okresy składkowe i nieskładkowe zaliczane do emerytury

Wyliczając kwotę emerytury, brane są pod uwagę okresy składkowe: odprowadzane od wynagrodzenia składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i okresy nieskładkowe np. studia czy przebywanie na zasiłku chorobowym, urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym. Okresy nieskładkowe są zaliczane jednak do wysokości 1/3 okresów składkowych.

Emerytura minimalna – warunki uzyskania

Od 1.03.2017 najniższa emerytura została ustalona na kwotę 1000 zł brutto i podlega waloryzacji. Aby jednak ją otrzymać należy spełnić warunki jak: osiągnięcie wieku emerytalnego (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat) oraz kryterium wypracowanych lat pracy: mężczyźni muszą posiadać 25 lat stażu pracy, kobiety – 20 lat okresu zatrudnienia.

Kwota należnej emerytury zostanie podwyższona do kwoty minimalnej, gdy zgromadzony kapitał ze składek jest poniżej kwoty minimalnej (co ma miejsce w przypadku naliczania daniny od niskiej podstawy, przerwach w odprowadzaniu składek czy pozostawania bez pracy etatowej), ale jednocześnie spełnione jest kryterium  stażu pracy.

Problem niskiej emerytury dotyczy osób, których składki na ubezpieczenia odprowadzane są  od kwoty najniższego wynagrodzenia, ponadto większości mikroprzedsiębiorców, opłacających minimalne składki ZUS. Świadczenie w minimalnej kwocie otrzymuje z ZUS ponad 150 tysięcy emerytów.

Jaka emerytura bez lat pracy

W przypadku, gdy okres zatrudnienia nie osiągnie wymaganego minimum, osoba przechodząca na emeryturę otrzyma świadczenie wynikające z kwoty zgromadzonej na swoim koncie emerytalnym w ZUS. Jeżeli nie wiesz jaka emerytura bez lat pracy Ci przysługuje, czytaj dalej nasz wpis. Mogą to być kwoty od kilkuset, nawet do kilku złotych. Obecnie 250 tysięcy emerytów otrzymuje świadczenie w kwocie niższej niż emerytura minimalna.

emerytura bez lat pracy
Jaka emerytura bez lat pracy w 2018 roku

Komu przysługuje prawo do emerytury pomostowej?

Popularnie nazywana „pomostówką”, a dotyczy osób, które przepracowały co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych. Mogą o nią starać się kobiety, które ukończyły 55 lat oraz mężczyźni – 60 lat,  równocześnie posiadający sumę okresów składkowych i nieskładkowych odpowiednio 20 i 25 lat. Emerytura pomostowa przysługuje w kwocie nie niższej niż minimalna gwarantowana emerytura.

Komu należy się świadczenie przedemerytalne?

O wypłatę świadczenia przedemerytalnego mogą starać się kobiety w wieku co najmniej 55 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 60 roku życia. Jest to rozwiązanie dla osób, które straciły pracę z winy leżącej po stronie pracodawcy, m.in. z powodu jego upadłości czy likwidacji. Istotne jest, by osoby te minimum 180 dni przed złożeniem wniosku do ZUS, były zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne z prawem do zasiłku.

Ponadto o świadczenie przedemerytalne mogą starać się byli renciści oraz byli przedsiębiorcy (kobiety minimum 56-letnie, mężczyźni 61-letni), którzy z uwagi na trudności finansowe ogłosili upadłość. Jednak warunkiem przyznania tego zasiłku jest okres prowadzenia działalności (co najmniej 2 lata) oraz opłacanie składek ZUS. Poza okresem wpisania do rejestru przedsiębiorców należy udokumentować  sumę okresów składkowych i nieskładkowych, odpowiednio 20 i 25 lat.

Chcesz wiedzieć więcej o emeryturze? Śledź nasz blog!

brak lat pracy a emerytura
emerytura a staż pracy
emerytura bez lat pracy
emerytura ile lat pracy minimum
emerytura zus lata pracy
ile lat do emerytury
ile lat pracy aby otrzymać emeryturę
ile lat pracy do emerytury
ile potrzeba lat pracy do emerytury
ilość lat pracy do emerytury
ilość lat przepracowanych do emerytury
jaki staż pracy aby otrzymać emeryturę
komu przysługuje najniższa emerytura
lata pracy a emerytura
lata pracy do emerytury
minimalne lata pracy do emerytury
minimalny czas pracy do emerytury
minimalny staż pracy do emerytury
okres składkowy do emerytury
przelicznik lat pracy do emerytury
staż pracy do emerytury
studia a lata pracy do emerytury
wiek emerytalny a lata pracy
wiek emerytalny lata pracy
zus lata pracy