Fundusz Emerytur Pomostowych a wypłaty emerytur pomostowych

Podziel się z innymi

Wypłata emerytur pomostowych to coraz większy wydatek. Tymczasem związkowcy chcą ułatwień w przechodzeniu na popularne pomostówki. Natomiast pracodawcy pragną, by powiązać te zmiany ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Jak ZUS ocenia stan finansów Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP)?

Otóż zgodnie z najnowszymi danymi ZUS w tym względzie, bez dotacji z budżetu państwa, wypłata emerytur pomostowych byłaby zagrożona. Wpływy ze składek przedsiębiorców finansują zaledwie co trzecią złotówkę wypłacaną osobom je pobierającym. I to pomimo tego, iż wzrost płac spowodował zwiększenie wpływów ze składek o 14%.

Ubiegłoroczna dotacja budżetowa wyniosła blisko miliard złotych, w tym roku należy zakładać potrzebę wsparcia na podobnym poziomie. Eksperci zakładają, iż tego typu świadczenie w latach 2009 – 2040 otrzyma ok. 240 tysięcy osób, a łączny koszt wyniesie 12,7 miliarda złotych. W roku obecnym z tego świadczenia korzysta 26,8 tysiąca emerytów, a przeciętna wysokość wypłaty wynosi 2.775,46 złotych miesięcznie.

W roku 2018 dotacja budżetowa do FEP wzrośnie o 121 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowe zasilenie z budżetu państwa odbyło się na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok (Dz.U. poz. 2383). W tym roku planowana dotacja wyniesie 818 mln złotych, a wpływy ze składek pracodawców wyniosą zaledwie 272 mln złotych. Wysokość świadczenia do wypłaty przekroczy miliard złotych.

Jakie są zasady obliczania składki na FEP?

Pracodawca ma obowiązek opłacania składki na FEP za pracowników urodzonych po 1948 roku, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz takich, którzy wykonują prace górnicze (którzy jednocześnie uzyskali prawo do emerytury pomostowej).

Składki opłacane są za pracownika z chwilą rozpoczęcia przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wysokość obowiązkowej składki wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru i jest w całości finansowana przez pracodawcę.

Podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej. W przypadku składek na FEP zastosowanie ma ograniczenie do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Jeśli porównamy kwotę dotacji do FEP z tą przekazywaną na wypłatę rent i emerytur, to różnica jest ogromna, gdyż ewentualny prawie miliard złotych wobec prawie 50 mld złotych dotacji do emerytur i rent stanowi naprawdę niewiele.