specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie wewnętrznymi systemami informatycznymi,
 • realizowanie zadań Administratora Lokalnego dla modułów Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Policyjny System Informacyjny w Systemie Niejawnym Policji (SNP),
 • konfigurowanie stanowisk dostępowych oraz nadawanie uprawnień użytkownikom zgodnie ze Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa dla Systemu Niejawnego Policji oraz Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji,
 • weryfikowanie i wprowadzanie „wniosków o nadawanie i odbieranie uprawnień" do systemu KCIK,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia użytkownikom systemu KCIK,
 • przygotowywanie bieżących i okresowych zestawień dotyczących zapotrzebowania na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i informatyczne materiały eksploatacyjne,
 • wspomaganie starszych specjalistów przy współpracy z merytorycznymi biurami w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju i modernizacji eksploatowanych przez Centrum systemów informatycznych oraz testowanie rozwiązań technicznych i programowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją (dostęp do informacji prawnie chronionych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- w budynku brak windy i podjazdów wewnątrz budynku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Planowane rozpoczęcie pracy -- w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,0579 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy/sprawdzian umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku doświadczenia w administrowaniu relacyjnymi bazami danych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie na wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość HTML, MS Office,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analizy i syntezy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi serwisowej sprzętu komputerowego,
 • przeszkolenie z HTML,
 • przeszkolenie ze środowiska Windows,
 • przeszkolenie z MS Office,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość języka SQL i PL/SQL, XML, PHP, Visual Basic,
 • umiejętność administrowania serwerem Apache i innymi serwerami HTTP.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-08-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 1035 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.