Referent ds. płac

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach jest jednostką budżetową, realizującą zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zielonki oraz innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Zielonki na podstawie porozumienia z dnia 6 stycznia 2010 roku.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie list płac;
 • przygotowywanie indywidualnych przelewów z wypłatami wynagrodzenia;
 • sporządzanie deklaracji oraz odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym poszczególnych pracowników;
 • przygotowywanie potrąceń z wynagrodzeń;
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników wybranych placówek oświatowych oraz GZEAS;
 • zbieranie decyzji pod wypłaty od poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych;
 • rozliczanie absencji pracowników;
 •  wydawanie indywidualnych zaświadczeń o wysokości zarobków;
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom PIT-11 lub PIT-40 zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie druków Rp-7 o wynagrodzeniu do wyliczenia emerytury i renty pracowniczej;
 • przygotowywania dodatkowych list płac dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z uzyskanych średnich wynagrodzeń nauczycieli;
 • sporządzania rocznego zbiorczego sprawozdania z uzyskanych średnich wynagrodzeń nauczycieli;
 • dokonywanie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych w zakresie sporządzania comiesięcznych deklaracji i informacji (naliczanie należnych wpłat).

Wymagania

Wymagania niezbędne (konieczne):  

 • wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub z zakresu prawa pracy;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe  na stanowisku ds. płac lub kadr;
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń;
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym: standardowych aplikacji LibreOffice – Writer, Calc, poczty elektronicznej, Internetu;
 • komunikatywność i otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, dokładność i skrupulatność;
 • znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1943 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1379 z późn.zm.);
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego;
 • znajomość ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 372);
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Oferujemy

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat
 • wynagrodzenie: zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, w przedziale 2000-3300 zł brutto;
 • z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;
 • godziny pracy: Pon.: 09:00-17:00, Wt.-Pt.: 07:45-15:45;
 • miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny;
 • odpisany życiorys – curriculum vitae z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
 • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego;
 • dokument potwierdzający tożsamość (przy rozmowie kwalifikacyjnej);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby, która zamierza skorzystać z uprawnienia na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane języki

polski


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Referent ds. płac

Jaka oferta pracy na stanowisku: Referent ds. płac w miejscowości: Zielonki jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Referent ds. płac Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Referent ds. płac, praca w Zielonki dopasowana do Twoich wymagań.Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Zostaw swój numer a odzwonimy do Ciebie