starszy specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - Planowanie i wykonywanie prac związanych z zapewnieniem funkcjonowania CPA (Competent PRS Authority) Polska - jednostki zarządzającej usługą PRS (Public Regulated Service) systemu Galileo dla polskiej administracji rządowej.
 • - Analizowanie potrzeb oraz planowanie wykorzystania sygnału PRS systemu satelitarnego Galileo dla służb podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz innych jednostek i organów w ramach administracji rządowej.
 • Planowanie i wykonywanie działań organizacyjnych oraz uczestniczenie w pracach technicznych dotyczących bezpieczeństwa systemu Galileo - w zakresie usługi PRS, w tym opracowywanie założeń technicznych i funkcjonalnych dla systemów i rozwiązań łączności satelitarnej.
 • Współpraca z instytucjami (GSA - Global Navigation Satellite Systems Agency, GSMC - Galileo Security Monitoring Centre, ESA - European Space Agency) i organami UE /europejskimi w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów satelitarnych i radiokomunikacji w administracji państwowej - w szczególności w zakresie usługi PRS.
 • Udział oraz prezentacja stanowiska CPA Polska w licznych grupach i gremiach UE w sprawach związanych z usługą PRS (WG PRS - Grupa robocza ds. PRS, WG PUSS - grupa robocza ds. standardów w segmencie użytkowników PRS, EU MS CPA - Grupa robocza CPA krajów członkowskich, WG EE - Grupa robocza ds. ewolucji europejskich systemów globalnej nawigacji satelitarnej) oraz uzgadniania stanowiska w ramach współpracy CPA krajów UE.
 • Koordynacja działań oraz współpraca z podmiotami gospodarczymi, krajowymi placówkami naukowo - badawczymi i użytkownikami końcowymi (służbami podległymi ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych i innymi podmiotami działającymi w sytuacjach kryzysowych) w sprawach związanych z realizacją przez te podmioty projektów krajowych i europejskich w obszarze systemów nawigacji satelitarnej (m.in. opracowanie niezbędnej dokumentacji, dokonywanie ustaleń organizacyjnych i technicznych).
 • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do zarządzania usługą PRS w Polsce. Opiniowanie dokumentów programowych dotyczących usługi PRS opracowanych przez instytucje i organy UE/europejskie.
 • Monitorowanie działań dostawców usług satelitarnych oraz współpraca z użytkownikami systemów łączności satelitarnej resortu w celu optymalnego wykorzystania istniejących zasobów oraz wdrażania w tym zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych.


Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie MSWiA w budynku przy ul. Syreny 23 w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane z poruszaniem się po terenie MSWiA oraz poza nim. Praca związana jest z:
- krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi,
- częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz i licznymi kontaktami z podmiotami zewnętrznymi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Planowane techniki i metody naboru:
- test wiedzy (jedynie w przypadku więcej niż 6 kandydatów spełniających wymagania formalne)
- sprawdzian językowy
- rozmowa kwalifikacyjna (w rozmowie kwalifikacyjnej biorą udział wszyscy kandydaci, którzy w teście wiedzy uzyskali 6 najlepszych wyników i jednocześnie przekroczyli wyznaczony próg selekcji)
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, http://bip.mswia.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60-139-38.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w zakresie: telekomunikacja, radiokomunikacja, elektronika, elektrotechnika

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze systemów satelitarnych
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE oraz SECRET UE/EU SECRET lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 -- t.j.)
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemów satelitarnych
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w dziedzinie nawigacji satelitarnej GNSS
 • Znajomość międzynarodowych procedur związanych z zarządzaniem w dziedzinie nawigacji satelitarnej
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy, skutecznego komunikowania się, negocjowania, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego, myślenie analityczne i umiejętność wystąpień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe lub kurs w zakresie systemów satelitarnych lub radiokomunikacji
 • Ukończone szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze radiokomunikacji lub telekomunikacji
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zarządzaniu projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE oraz SECRET UE/EU SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 -- t.j.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-06-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 2270 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.