starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, rozwiązań systemowych, dotyczących finansów publicznych, podatków i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarką finansową resortu oraz współudział w tworzeniu aktów normatywnych w zakresie właściwości resortu poprzez sporządzanie propozycji zapisów oraz sporządzanie zapisów do wewnętrznych przepisów prawa w zakresie właściwości Departamentu Budżetu i Finansów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dotacji oraz innych form wsparcia ze środków krajowych oraz unijnych na podstawie zatwierdzonego rozliczenia, zwrotu nadpłaconych kwot dotacji, w tym przygotowanie projektów decyzji Ministra Cyfryzacji, wezwań, zawiadomień w toku prowadzonych postępowań, jak również po ich zakończeniu, jak również prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności z tytułu dotacji przypisanych do zwrotu, w tym opracowywanie projektów decyzji uznaniowych na podstawie zebranych dokumentów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu należności z tytułu opłat ewidencyjnych, zwrotu nadpłaconych opłat ewidencyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji Ministra Cyfryzacji, wezwań, zawiadomień w toku prowadzonych postępowań, przygotowanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych;
 • dokonywanie oceny pod względem formalno-prawnym projektów umów o zlecenie zadań i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym korzystających ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty korzystające z dotacji z części budżetu państwa pozostającej w dyspozycji Ministra Cyfryzacji;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w programie finansowo-księgowym, zgodnie z właściwą polityką rachunkowości. Wystawianie dokumentów obrotu środkami trwałymi, m.in. przyjęcie środka trwałego do użytkowania -- OT, likwidacja środka trwałego -- LT , protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego -- PT na podstawie odpowiednich dokumentów rachunkowo-księgowych, naliczanie amortyzacji dla środków trwałych wchodzących w skład majątku MC (1/miesiąc). Przygotowywanie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie stanu oraz ruchów środków trwałych (1/rok);
 • prace związane z utrzymaniem porządku mienia MC oraz możliwości jego szybkiej identyfikacji. Znakowanie mienia etykietami w postaci barkodów termotranserowych z kodem kreskowym. Stała i bezpośrednia współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie zgodnej ze stanem faktycznym ewidencji ilościowej składników (porównywanie stanów ewidencyjnych) oraz współpraca z dysponentami składników majątkowych MC w zakresie ewidencji stanu i ruchu poszczególnych składników. Wystawianie dokumentów zmian miejsca użytkowania -- MT w programie finansowo-księgowym;
 • współudział w pracach związanych z inwentaryzacją składników majątkowych MC. Weryfikacja arkuszy spisu z natury otrzymywanych od Przewodniczącego Komisji z ewidencją komputerową MC, wycena rzeczowych składników majątku objętego inwentaryzacją oraz późniejsza realizacja zaleceń dotyczących rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.Warunki pracy

Wysiłek fizyczny.
Zagrożenie korupcją.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość procedury administracyjnej;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;
 • znajomość zasad i trybu wykonywania budżetu państwa;
 • znajomość zasad techniki prawodawczej;
 • znajomość przepisów z zakresu ewidencji środków trwałych;
 • znajomość obsługi komputerowych baz danych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • orientacja na osiągnięcie celu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie zasad techniki prawodawczej;
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów z zakresu ruchu drogowego, w części dot. opłat ewidencyjnych;
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej;
 • znajomość przepisów wytycznych z zakresu rozliczania dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-05-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie


QA Engineer

Warszawa, mazowieckie


Conversion Manager

Warszawa, mazowieckie


Agent Ubezpieczeniowy

Warszawa, mazowieckie


Doradca klienta działu mięso

Warszawa, mazowieckie