starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje realizację zadań projektowych Wykonawców związanych z dostosowaniem danych EGiB i RCWiN do wymagań ZSIN w tym uzgadnia z instytucjami publicznymi warunki techniczne i organizacyjne pozyskania, weryfikacji oraz kontroli produktów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, w szczególności modernizacji EGiB w celu dostosowania baz danych ewidencyjnych do wymagań ZSIN.
 • Bierze udział w przeglądzie jakości. Identyfikuje, analizuje i podejmuje określone działania związane z ryzykiem projektowym. Bierze czynny udział w zarządzaniu konfiguracją i komunikacją.
 • Współpracuje z interesariuszami ZSIN w celu określenia zasad, form i prawa dostępu do danych EGiB znajdujących z się w Centralnym Repozytorium ZSIN
 • Przygotowuje oraz uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących prac związanych z modernizacją EGiB
 • Monitoruje postęp prac modernizacyjnych oraz stan katastru nieruchomości w Polsce w celu dostarczenia bieżącej informacji na temat realizacji zleconych zadań rządowych w tym zakresie.
 • Nadzoruje wykonawców zamówień związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w tym uczestniczy w odbiorach produktów, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach projektu ZSIN-faza II.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności zawartych w nich regulacji prawnych dotyczących geodezji i kartografii z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem finansowym zadań Wydziału i Departamentu.Warunki pracy

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
− Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy -- po analizie ofert -- zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki -- przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe geodezyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).
 • dobra znajomość przepisów ustawy -- Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi,
 • znajomość zagadnień dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE 2.
 • znajomość przepisów ustawy -- Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość narzędzi klasy GIS
 • znajomość standardu UML 2.0Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-05-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie


QA Engineer

Warszawa, mazowieckie


Conversion Manager

Warszawa, mazowieckie


Agent Ubezpieczeniowy

Warszawa, mazowieckie


Doradca klienta działu mięso

Warszawa, mazowieckie