starszy specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca starszy specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kompleksowej obsługi programów ministra Wydział Programów Ministra i Wsparcia Humanistyki w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa procedury konkursowej w ramach programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" (rejestrowanie, ocenianie pod względem formalnym, wnioskowanie o uzupełnienia, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych).
 • Monitorowanie realizacji umów podpisywanych z beneficjentami programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz „Mobilność Plus" (przyjmowanie i analiza pod względem formalnym wniosków o zmiany w realizacji umów, raportów rocznych i końcowych, prowadzenie bieżącej korespondencji z jednostkami).
 • Zapewnienie przygotowania dokumentów programowych związanych z realizacją programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" (ogłoszeń, rozstrzygnięć, modyfikacji) oraz formalnych (projektów umów, decyzje i aneksy).
 • Obsługa zespołu powołanego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów w ramach programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" pod względem merytorycznym oraz wspieranie obsługi Zespołu doradczego powołanego na podstawie art. 341 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do oceny wniosków o zmiany w realizacji umów, raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów finansowanych w ramach programu „Mobilność Plus" (w tym: przygotowywanie projektów zarządzeń powołujących zespoły, powołań, gromadzenie opinii wniosków i innych opinii sporządzonych przez zespoły) i formalnym (prowadzenie organizacyjnej obsługi posiedzeń).
 • Analiza wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw rozstrzygniętych decyzją ministra o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów realizowanych w ramach programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", przekazywanie ich do zaopiniowania przez Zespół doradczy do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie projektów decyzji ministra w tym zakresie.
 • Przygotowywanie analiz, informacji, w tym informacji na stronę internetową MNiSW, zbiorczych zestawień i innych materiałów na potrzeby członków Kierownictwa Ministerstwa oraz innych organów państwowych.
 • Współpraca z Departamentem Budżetu i Finansów w celu sprawnej realizacji zadań i właściwego monitorowania prowadzonych projektów oraz z Departamentem Legislacyjno-Prawnym przy przygotowywaniu dokumentów i rozstrzyganiu spraw problematycznych.
 • Przygotowywanie danych z zakresu finansowania programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" do projektu budżetu na dany rok. Określanie wartości mierników, przygotowywanie sprawozdań z wykorzystywania środków budżetowych na finansowanie programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne"), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia" na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
REKOMENDUJEMY PRZESYŁANIE OŚWIADCZENIA O POSIADANYM OBYWATELSTWIE ZAMIAST KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o zasadach finansowania nauki
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność i inicjatywa, umiejętność współpracy, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze projektów
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (wykształcenie, doświadczenie zawodowe) w przypadku deklaracji ich spełnienia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na pożądanym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista - BPM/WPH/8")


  Oferta jest ważna jeszcze 292 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.