główny specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw analizy biznesowej Krajowego Rejestru Karnego w Wydziale Projektowania Usług w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na poziomie biznesowym dla projektowanych usług/systemu Krajowego Rejestru Karnego 2.0;
 • Pozyskiwanie, negocjowanie i analizowanie wymagań biznesowych pozyskanych bezpośrednio od właścicieli biznesowych oraz zarządzanie nimi , a także kształtowanie wizji usług;
 • Testowanie oprogramowania pod względem spełniania postawionych przed nim wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych;
 • Tworzenie dokumentacji analitycznej/projektowej oraz specyfikacji wymagań dla wykonywanych analiz usług/rozwiązań informatycznych zgodnych z przyjętymi metodykami (również na podstawie materiałów branżowych anglojęzycznych) i zarządzeniami wewnętrznymi Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • Opracowywanie wkładów merytorycznych do opisów przedmiotów zamówienia;
 • Udział w komisjach przetargowych;
 • Udział w budowie i wdrażaniu wytwarzanego oprogramowania.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 8626,23 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 4,5).

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.

Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy" na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze IT,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość zasad pracy w metodyce zwinnej,
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN,
 • Umiejętność tworzenia modeli z wykorzystaniem języka UML,
 • Umiejętność tworzenia modelu i diagramów: klas, sekwencji, przypadków użycia, stanów, procesu biznesowego,
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji analitycznej;
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,
 • Szkolenie z zakresu analizy biznesowej,
 • Szkolenie z zakresu zarządzania wymaganiami,
 • Certyfikat Prince 2 Foundation,
 • Certyfikat BABOK.
 • Znajomość systemów kontroli wersji (SVN/GIT),
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami Jira/Confluence,
 • Umiejętność wykonywania złożonych zapytań SQL,
 • Umiejętność posługiwania się narzędziem Sparx Enterprise Architect,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy),
 • Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

  Oferta jest ważna jeszcze 1752 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.