referendarz

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca referendarz

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie aktów wewnętrznych, w szczególności prowadzenie uzgodnień wewnętrznych oraz analizowanie i opiniowanie aktów wewnętrznych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, będących we właściwości dyrektora generalnego lub dotyczących spraw organizacyjnych Ministerstwa, w tym uczestnictwo w pracach związanych z opracowywaniem oraz wprowadzaniem zmian do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa oraz do wewnętrznych regulaminów departamentów i biur, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych w Ministerstwie, w tym umów, porozumień w zakresie powierzeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, wzorów upoważnień oraz analizowanie zagrożeń i ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Monitorowanie środków ochrony danych osobowych określonych w polityce bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, w celu potwierdzenia ich adekwatności oraz zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie, w szczególności poprzez prowadzenie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przeprowadzanie kontroli przetwarzania danych osobowych u podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych
 • Analizowanie i opiniowanie oraz koordynowanie opiniowania projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz przez naczelne i centralne organy administracji rządowej w uzgodnieniu z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura Dyrektora Generalnego
 • Weryfikowanie pod względem formalnym projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez dyrektora generalnego, przygotowywanych przez komórki organizacyjne
 • Udzielanie konsultacji i wyjaśnień pracownikom Ministerstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz przygotowywanie materiałów instruktażowych i informacyjnych dotyczących obowiązujących w Ministerstwie procedur ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności na potrzeby nowo zatrudnionych pracowników Ministerstwa
 • Prowadzenie rejestru i zbioru aktów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora generalnego, zbiorów aktów wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych Ministerstwa wydawanych przez Ministra oraz rejestru upoważnień i pełnomocnictw dyrektora generalnego
 • Prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej we współpracy z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A", „B" i „C" o następujących uwarunkowaniach technicznych:
* węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku "B" (parter) oraz w budynku „A" (dostęp przy pomocy osób trzecich)
* wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
* dogodną lokalizację
* elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00
* dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka", dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
* pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
* możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
* w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
* udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa
* preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
* praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zakresu działania Ministra Infrastruktury
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy oraz zamówień publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BDG-23/19", należy złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 -- 15:00 lub przesłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

  Oferta jest ważna jeszcze 1419 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako referendarz

  Jaka oferta pracy na stanowisku: referendarz w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako referendarz Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko referendarz, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Młodszy tester manualny

  Warszawa, mazowieckie


  Internal Auditor with English

  Warszawa, mazowieckie


  Senior UX/UI Designer

  Warszawa, mazowieckie


  Koordynator Biura Zarządu

  Warszawa, mazowieckie