starszy specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca starszy specjalista

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi finansowej zadań sportu wyczynowego w Departamencie Sportu Wyczynowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie realizacji wydatków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) i budżetu państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu sprawnego funkcjonowaniu urzędu.
 • Opracowywanie dokumentacji finansowej dotyczącej podziału środków finansowych, w celu poprawnego wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa i FRKF.
 • Współpraca przy opracowywaniu zasad dofinansowania zadań zlecanych przez departament polskim związkom sportowym i innym organizacjom działającym w obszarze sportu w celu właściwego ich sformułowania.
 • Współpraca z polskimi związkami sportowymi oraz innymi organizacjami działającymi w obszarze sportu wyczynowego w zakresie finansowo-organizacyjnym, przygotowywanie aneksów do umów, rozliczanie dotacji na zadania zlecane w celu zapewnienia nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych.
 • Sporządzanie zestawień wydatkowania środków finansowych na zadania zlecone, sprawozdań finansowych oraz innych informacji finansowych z zakresu zadań realizowanych przez departament w celu przedłożenia ich kierownictwu resortu.
 • Współpraca z Departamentem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie przekazywania środków finansowych dla polskich związków sportowych i innych organizacji na realizację zadań zleconych w celu zapewnienia płynności przekazywania dotacji.
 • Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych na zadania zlecone, prowadzenie doraźnych kontroli realizacji zadań zleconych w celu zapewnienia zgodności wydatkowania przekazywanych środków z zawartymi umowami.
 • Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach metodyczno-szkoleniowych dla pracowników obsługi finansowej polskich związków sportowych i innych organizacji, korzystających z dotacji budżetowej i FRKF, w celu wymiany informacji i prezentacji działań departamentu.


Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie i w godzinach pracy Ministerstwa. Systematyczna współpraca z innymi pracownikami. W zależności od potrzeb okresowe przemieszczanie się na terenie Ministerstwa i poza nim. Stanowisko pracy zorganizowano w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Do zadań służbowych należy obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i in. urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków oraz pomieszczeń pracy, ogólnodostępnych i higieniczno-sanitarnych:
Część pomieszczeń pracy wyposażona jest w klimatyzację, część w wentylację grawitacyjną i naturalną.
Budynek przy ul. Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), dostawiane przez pracowników recepcji, zapewniających asystę i pomoc fizyczną. Na lewo od wejścia głównego jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz, pomiędzy piętrami. Na parterze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda do komunikacji między kondygnacjami. Na dziedzińcu jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na piętrach (I i II) usunięto bariery architektoniczne. Na II piętrze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe -- adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej".
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania oferty pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-326


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w pracy w sektorze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Znajomość przepisów prawa sportowego
 • Znajomość przepisów wykonawczych w zakresie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Znajomość struktur organizacyjnych w sporcie oraz funkcjonowania polskich związków sportowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy lub szkolenia z zakresu finansów lub księgowości


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu finansów lub księgowości

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek: DSW-2/19

  Oferta jest ważna jeszcze 1601 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Pracownik mieszalni farb

  Warszawa, mazowieckie


  Project Manager

  Warszawa, mazowieckie


  Pakowacz/ka - od zaraz

  Warszawa, mazowieckie