naczelnik wydziału

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca naczelnik wydziału

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału Pasz w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Pasz, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań,
 • analizowanie i rozdzielanie pracownikom wydziału bieżącej korespondencji oraz udzielenie merytorycznych wskazówek i konsultacji dotyczących propozycji załatwienia problematyki wynikającej z wpływających spraw w odniesieniu do pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych, pasz dietetycznych, materiałów paszowych, dodatków paszowych i premiksów, w celu właściwej, terminowej i kompleksowej realizacji zadań przez Wydział Pasz,
 • monitorowanie i analizowanie aktów prawnych wydawanych przez organy UE w zakresie pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych, pasz dietetycznych, materiałów paszowych, dodatków paszowych i premiksów oraz prowadzenie prac nad dostosowaniem do wymogów unijnych przepisów polskiego prawa w tym zakresie, w celu doprowadzenia do zgodności polskich regulacji prawnych z prawem wspólnotowym,
 • kierowanie i koordynowanie prac związanych z monitorowaniem procesu legislacyjnego projektów przepisów Unii Europejskiej w zakresie pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych, pasz dietetycznych, materiałów paszowych, dodatków paszowych i premiksów, w celu zapewnienia pełnego rozeznania w zakresie stanowiącym przedmiot prac Wydziału Pasz,
 • prowadzenie konsultacji i uzgodnień z organami administracji rządowej, jednostkami naukowo badawczymi oraz instytucjami samorządowymi grupującymi producentów pasz w zakresie spraw stanowiących przedmiot pracy Wydziału Pasz, w celu akceptacji proponowanych rozwiązań przez podmioty działające na rynku pasz,
 • koordynowanie współpracy z Komisją Europejską w zakresie pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych, pasz dietetycznych, materiałów paszowych, dodatków paszowych i premiksów, w celu raportowania zastosowanych rozwiązań wynikających z implementacji prawa wspólnotowego,
 • koordynowanie współpracy z Instytutem Zootechniki -- Państwowym Instytutem Badawczym oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym -- Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie europejskiej legislacji dotyczącej pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych, pasz dietetycznych, materiałów paszowych, dodatków paszowych i premiksów pod kątem ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, w celu uwzględniania całokształtu tematyki w opracowywaniu metodyki postępowania analitycznego i interpretacji wyników w zakresie kontroli urzędowej produktów stosowanych w żywieniu zwierząt,
 • przedkładanie propozycji i wyrażanie opinii w sprawach zatrudnienia pracowników wydziału, ich wynagradzania, awansów i wyróżnień oraz współudział w dokonywaniu okresowych ocen ich pracy, w celu merytorycznej i efektywnej pracy Wydziału Pasz.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe : weterynaryjne lub zootechniczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość przepisów prawa polskiego i wspólnotowego dotyczących pasz, pasz genetycznie zmodyfikowanych, materiałów paszowych, dodatków paszowych i premiksów.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu powyżej 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy -- naczelnik wydziału w ŻW"

  Oferta jest ważna jeszcze 1875 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako naczelnik wydziału

  Jaka oferta pracy na stanowisku: naczelnik wydziału w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako naczelnik wydziału Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko naczelnik wydziału, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.