starszy specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw realizacji współpracy międzynarodowej Ministra z partnerami zagranicznymi oraz gremiami międzynarodowymi W Wydziale Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej, Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje współpracę międzynarodową Ministra Edukacji Narodowej w obszarze oświaty z wybranymi krajami, w tym m. in.: przygotowuje syntetyczne materiały tezowo-informacyjne z zakresu realizacji współpracy z danym krajem, przygotowuje propozycje rozwiązań w sprawach wynikających ze współpracy dwustronnej i realizuje ich wykonanie, analizuje i opiniuje dokumenty (również w języku angielskim) dotyczące tej współpracy, dostarcza przełożonym eksperckiej wiedzy w zakresie współpracy z danym krajem.
 • Pełni funkcję sekretarza dwustronnych komisji do spraw podręczników historii i geografii, w tym: przygotowuje posiedzenia komisji w Polsce i za granicą pod względem merytorycznym i organizacyjnym, prezentuje stanowisko Ministra podczas posiedzeń, koordynuje w MEN procedurę powoływania nowych członków.
 • Realizuje zobowiązania Ministra Edukacji Narodowej wynikające z międzynarodowych umów w zakresie wymiany młodzieży (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży), w tym przygotowuje umowy dotacyjne z polską narodową instytucją zarządzającą (FRSE) na dany rok oraz prowadzi nadzór merytoryczno-finansowy nad realizacją zadania.
 • Przygotowuje projekty umów resortowych oraz projekty umów rządowych i porozumień w części dotyczącej właściwości MEN oraz realizuje - w tym zakresie - krajowe i międzynarodowe działania resortu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
 • Monitoruje działalność gremiów wielostronnych z danego obszaru np. Rada Państw Morza Bałtyckiego, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez nich działań lub zgłaszanych postulatów w obszarze oświaty, w tym m. in. przygotowuje syntetyczne materiały tezowo-informacyjne, przygotowuje propozycje stanowisk i realizuje ich wykonanie, analizuje i opiniuje dokumenty (również w języku angielskim) dotyczące działań realizowanych w ramach gremiów wielostronnych.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie właściwości wydziału przy wykorzystaniu centralnego systemu nadawania numerów umów.


Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy -- komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy / doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń".
Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.
Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-244, 22-34-74-852.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z realizacją zadań w obszarze współpracy międzynarodowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • znajomość ustawy o umowach międzynarodowych i rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych
 • znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - prawo oświatowe
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość protokołu dyplomatycznego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • umiejętność argumentowania i negocjowania
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu kształtowania polskiej polityki zagranicznej
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • znajomość zagadnień z zakresu oświaty polskiej za granicą
 • znajomość zagadnień z zakresu UE


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) - oświadczenie lub zaświadczenie lub certyfikat
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających szkolenie w zakresie kształtowania polskiej polityki zagranicznej - zaświadczenie lub certyfikat
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1) - oświadczenie lub zaświadczenie lub certyfikat
 • kopie dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: DWM/WWDiW/StS/6")


  Oferta jest ważna jeszcze 305 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.