główny specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. instalacji i urządzeń elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów Biura Administracyjno-Finansowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja (w zakresie instalacji elektroenergetycznych) procesu remontowo-inwestycyjnego na etapie planowania (w tym opracowanie programu inwestycji), określanie zakresu prac, szacowanie kosztów i innych istotnych czynników, celem uzyskania zgody dysponenta środków finansowych na realizację przedsięwzięcia
 • Udział w procesie remontowo-inwestycyjnym (zgodnie z wymaganiami prawa zamówień publicznych), w szczególności w zakresie instalacji elektroenergetycznych, na etapie opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej, wykonywania, kierowania oraz nadzoru nad wykonywaniem robót i oddania do użytkowania obiektów, celem sprawnego przebiegu procesu.
 • Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia awarii w sieciach energetycznych poprzez wykonanie doraźnych zabezpieczeń i zlecenie naprawy bądź wymiany elementu będącego źródłem awarii, celem eliminacji zagrożeń i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania oraz inicjowanie rozwiązań energooszczędnych.
 • Sprawdzanie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów w zakresie robót elektrycznych lub samodzielne opracowywanie przedmiotowej dokumentacji dla zakresu robót związanych z remontami bieżącymi, celem przygotowania niezbędnych danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane - instalacje elektryczne.
 • Klasyfikowanie i weryfikacja stopnia wydatkowania środków budżetowych koniecznych na zabezpieczenie usług związanych z utrzymaniem sprawności sieci energetycznych (w tym na awarie) w danym roku budżetowym i szacowanie ich wielkość na następne lata.
 • Dokonywanie opisów merytorycznych dokumentów księgowych wystawianych przez wykonawców robót budowlanych w branży elektrycznej i sporządzanie not księgowych obciążających kosztami eksploatacji urządzeń energetycznych użytkowników nieruchomości ministerstwa, celem przekazania ich do komórki finansowej.
 • Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót w zakresie instalacji elektrycznych w trakcie realizacji robót remontowych związanych z bieżącą konserwacją, ewentualnie prowadzonych na zgłoszenie, prowadzenie w programie e-dok dla wybranego zadania inwestycyjno-remontowego aplikacji e-projekt, celem bieżącego monitorowania przebiegu zadania.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Batorego:
Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca biurowa, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częsty kontakt z wykonawcami robót, zbieranie danych w terenie, w tym kierowanie lub nadzór na terenie robót budowlanych, stres związany z podejmowaniem decyzji i koniecznością bieżącego reagowania na zmienne warunki


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi, co najmniej 6%.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Planowane techniki i metody naboru:
 test wiedzy,
 rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl,https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60 154 78 lub (22) 60 142 74

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe elektryczne, elektroenergetyczne, energetyczne, elektrotechniczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi technicznej (utrzymania) budynków
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie: Prawa budowlanego, warunków technicznych dot. budynków, eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach
 • Umiejętność "czytania" dokumentacji projektowej, umiejętność sporządzania harmonogramów realizacji robót budowlanych
 • Umiejętność obsługi komputera, programów do edycji tekstu np.: MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych np.: MS Excel
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, rzetelność, umiejętność komunikacji, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania projektem lub zarządzania nieruchomościami
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania instalacji zasilania awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w obszarze nadzoru nad realizacją remontów lub inwestycji budowlanych
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie prawa budowlanego i obowiązujących przepisów w budownictwie
 • Przeszkolenie w zakresie systemów elektroenergetycznych i niskoprądowych (KD, SSWiN, CCTV, SSP, inne)
 • Przeszkolenie w zakresie UPS-ów, agregatów prądotwórczych
 • Przeszkolenie w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji
 • Przeszkolenie w zakresie kompensacji mocy biernej
 • Posiadanie uprawnień specjalistycznych do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru do 20 kV, w tym aparaturą kontrolno-pomiarową oraz zespołami prądotwórczymi o mocy do 1000 kW
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych i realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa, zamówień publicznych, procedur finansowych
 • Umiejętność pracy w systemie elektronicznego obiektu dokumentów
 • Umiejętność obsługi oprogramowania specjalistycznego: do grafiki wektorowej (np.: AutoCAD), kosztorysowania (np.: Norma), harmonogramowania (np.: MS Project)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) -- zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie (rodzaj
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych" - https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe wykształcenie (rodzaj
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie prawa budowlanego i obowiązujących przepisów w budownictwie
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie systemów elektroenergetycznych i niskoprądowych (KD, SSWiN, CCTV, SSP, inne)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie UPS-ów, agregatów prądotwórczych
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie kompensacji mocy biernej
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień specjalistycznych do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru do 20 kV, w tym aparaturą kontrolno-pomiarową oraz zespołami prądotwórczymi o mocy do 1000 kW
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji -- WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BAF/WIR- główny specjalista
  Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  w godz. 8.00-16.00

  Oferta jest ważna jeszcze 1390 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.