główny specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Prowadzenia Postepowań Biura Zamówień Publicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30 tys. euro w charakterze sekretarza komisji przetargowej, w tym analizowanie dostarczanych do BZP dokumentów wewnętrznych (np. wniosków) i zewnętrznych (np. dokumentów składanych przez wykonawców).
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30 tys. euro. oraz piecza nad tą dokumentacją do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.
 • Wykonywanie, powierzonych w formie pisemnej, czynności kierownika zamawiającego, mających charakter techniczno-organizacyjny (np. potwierdzanie dokumentacji postępowania za zgodność z oryginałem, odbieranie oświadczeń od członków komisji przetargowej oraz uprzedzanie osób składających oświadczenia o odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp).
 • Udział w zespołach zadaniowych powoływanych do przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenia dialogu technicznego oraz w zespołach powoływanych do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego (art. 20a ustawy Pzp).
 • Przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) pytania pochodzące od innych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Wiodąca rola w przygotowywaniu projektów rozstrzygnięć wniesionych odwołań do KIO oraz organizacji pracy komisji. Analiza w ramach komisji przetargowych wniesionych odwołań, celem przygotowania projektów ich rozstrzygnięć z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów, mając na uwadze ograniczenie ryzyka wnoszenia przez wykonawców dalszych środków ochrony prawnej.
 • Współpraca przy dokonywaniu oceny zgodności z przepisami ustawy Pzp wnioskowanych zmian postanowień umowy lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowywanie projektów zawiadomień do prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia popełnienia przez wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przestępstwa lub czynów będących we właściwości w/w instytucji.


Warunki pracy

WARUNKI PRACY
Budynek ul. Domaniewska 36/38:
Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi, co najmniej 6%.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Planowane techniki i metody naboru:
 rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl,https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60 154 78 lub (22) 60 147 30.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp w charakterze sekretarza komisji przetargowej
 • Odbycie kursów/szkoleń zapewniających aktualną wiedzę o tematyce zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office w szczególności Word i Power Point
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, rzetelność, umiejętność komunikacji, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednej z następujących branż lub specjalności: budowlanej, IT, logistyki lub realizacji zakupów, marketingu lub reklamy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości, finansów, obsługi prawnej
 • Odbycie kursów/szkoleń o tematyce obejmującej: zarządzanie zakupami i metody realizacji zakupów lub analizę ekonomiczną i finansową lub zaawansowaną znajomość obsługi programu Excel lub znajomość programów obsługujących zakupy i zamówienia
 • Wiedza z zakresu zarządzania zakupami i metod (technik) realizowania zakupów
 • Umiejętność obsługi arkusza Excel, znajomość narzędzi elektronicznych wspomagających realizowanie zamówień i zakupów
 • Znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniejpoufne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) -- zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie (rodzaj wykształcenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów/szkoleń zapewniających aktualną wiedzę o tematyce zamówień publicznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dotyczącą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przetwarzania danych osobowych" - https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe wykształcenie (rodzaj wykształcenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów/szkoleń o tematyce obejmującej: zarządzanie zakupami i metody realizacji zakupów lub analizę ekonomiczną i finansową lub zaawansowaną znajomość obsługi programu Excel lub znajomość programów obsługujących zakupy i zamówienia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co jamniej poufne

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji -- WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BZP/WPP główny specjalista
   Dokumenty można składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  w godz. 8.00-16.00

  Oferta jest ważna jeszcze 1919 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.