specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi międzynarodowej wymiany informacji o skazaniach w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielna weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym zawiadomień o skazaniach przesyłanych przez właściwe organy państw obcych: państwa członkowskie UE i państwa trzecie, sygnatariuszy umów z RP o współpracy w tym analiza przesłanych danych personalnych oraz danych zgromadzonych zarówno w aplikacji lokalnej KRK, jak i w systemie PESEL;
 • Samodzielne wydawanie uprawnionym podmiotom zagranicznym zaświadczeń z KRK, w ramach międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, analiza podstawy prawnej wniosku albo zapytania, weryfikacja stanu prawnego zgromadzonych skazań i danych personalnych przed udzieleniem informacji oraz weryfikacja aktualności zgromadzonych skazań;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w języku obcym, z właściwymi organami państw obcych, w zakresie przesłanych do Rejestru zapytań lub uzyskanych odpowiedzi na zapytania;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w języku obcym, z właściwymi organami państw obcych, w zakresie przesłanych do Rejestru zawiadomień o skazaniach;
 • Udzielanie odpowiedzi uprawnionym podmiotom zagranicznym, krajowym oraz osobom fizycznym na pisma dotyczące wyjaśnienia kwestii merytorycznych i formalnych związanych z wydawanymi w obrocie międzynarodowym zaświadczeniami i przesyłanymi pomiędzy państwami zawiadomieniami o skazaniach;
 • Zawiadamianie właściwych organów państw obcych o skazaniach obywateli tych państw przez sądy polskie oraz o późniejszych efektach postępowań wykonawczych i zatarciach skazań, w tym przygotowanie merytoryczne dokumentów przed wysłaniem oraz analiza dotycząca celowości wysłania informacji;
 • Występowanie, na wniosek uprawnionych organów krajowych lub osób fizycznych, o udzielenie informacji o karalności do innych państw, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prowadzenie korespondencji z właściwymi organami tych państw;
 • Opracowanie nadesłanych zawiadomień o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw trzecich do przekazania do tłumaczenia przez tłumaczy przysięgłych, w tym analiza przekazanych dokumentów, danych personalnych pod kątem możliwości jednoznacznego zidentyfikowania osoby skazanej oraz wstępne określenie rodzaju popełnionego czynu zabronionego.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- praca w stresie,
- odpowiedzialność, w tym karna za efekty pracy,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4217,27 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,2).

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy" na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym,
 • znajomość przepisów UE dotyczących wymiany informacji o skazaniach,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka niemieckiego na poziomie B2,
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, umiejętność negocjowania, zorientowanie na osiąganie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1,
 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku związanym z weryfikacją i przetwarzaniem danych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość wymaganego języka wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość innego języka roboczego UE na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej (fakultatywnie),
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

  Oferta jest ważna jeszcze 1886 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.