specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Sekcji Księgowości i Rozliczeń w Pionie Głównego Księgowego

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej,
 • wystawianie wewnętrznych dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia projektów planów wydatków budżetowych oraz dokumentacji księgowej,
 • rozliczanie funduszu reprezentacyjnego Kierownika Jednostki,
 • prowadzenie nadzoru nad analityczną ewidencją księgową prowadzoną przez komórki organizacyjne Oddziału.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno -- biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 3 000.02 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;
3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).
4. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz opatrzonych własnoręcznym podpisem i datą dokumentów.

5. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

* życiorys, list motywacyjny wraz z komórką organizacyjną oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być własnoręcznie podpisane,
* wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (dostępne na stronie: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/wzory oświadczeń),
* podpisana informacja RODO (dostępna na stronie: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/wzory oświadczeń),
* dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu uczelni,
* w przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski,
* spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie długości wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy poprzez dokumenty takie jak:
- świadectwa pracy/świadectwa służby
- świadectwa pracy w ramach umów cywilnoprawnych
- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach ( z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia: rrrr, mm, dd)
- zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwającego zatrudnienia -- ważność zaświadczenia 30 dni)
* spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie rodzaju (branży) wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi branżę, rodzaj wykonywanych czynności, takimi jak:
- zakres dotychczas wykonywanych zadań na stanowisku (np.: praca biurowa)
- referencje z opisem zadań wykonywanych na stanowisku.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce "Wolne stanowiska pracy".
Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, referencje, nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

6. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończonym naborze.

8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy w księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych,
 • obsługa sprzętu biurowego oraz komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • obsługa programu finansowo-księgowego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.412 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO - wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce "wzory oświadczeń".

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  ul. 17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa
  z dopiskiem „NWOSG/PGK/SKIR/5"
  Tel. (22) 500 30 77, 500 33 79, 500 33 28

  Oferta jest ważna jeszcze 923 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

  Warszawa, mazowieckie


  QA Engineer

  Warszawa, mazowieckie


  Conversion Manager

  Warszawa, mazowieckie


  Agent Ubezpieczeniowy

  Warszawa, mazowieckie


  Doradca klienta działu mięso

  Warszawa, mazowieckie