Starszy inspektor ds. orzecznictwa K/M

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca Starszy inspektor ds. orzecznictwa K/M
Zakres zadań: rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz wniosków składanych w I instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień; przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; obsługiwanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami; kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia wyjaśnień. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne albo wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne; znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo budowlane; umiejętność stosowania prawa w praktyce; komunikatywność; kultura osobista, odporność na stres; posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: życiorys/CV i list motywacyjny; kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów. Terminy i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2017 r. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy DOA nr ogłoszenia 8204 - na zastępstwo. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Praca w GUNB. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia. Osoby, które spełnią ww. wymagania zostaną poinformowane o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78.

Oferta jest ważna jeszcze 1707 dni


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Starszy inspektor ds. orzecznictwa K/M

Jaka oferta pracy na stanowisku: Starszy inspektor ds. orzecznictwa K/M w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Urząd Pracy m.st. Warszawy lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Starszy inspektor ds. orzecznictwa K/M Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Starszy inspektor ds. orzecznictwa K/M, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Urząd Pracy m.st. Warszawy praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


Collections Specialist - German

Warszawa, mazowieckie


Pracownik hali

Warszawa, mazowieckie


Senior Salesforce Developer

Warszawa, mazowieckie


Scrum Master

Warszawa, mazowieckie


Android Software Developer

Warszawa, mazowieckie