główny specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw przedsięwzięć efektywności energetycznej w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego wydania świadectw efektywności energetycznej, w tym wydawanie świadectwa efektywności energetycznej w przypadku zaistnienia przesłanek do ich wydania oraz przygotowywanie projektów postanowień w przedmiocie odmowy wydania świadectwa efektywności energetycznej,
 • przeprowadzanie wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej albo wraz z zawiadomieniem o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 • współpraca z podmiotem prowadzącym rejestr świadectw efektywności energetycznej,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dotyczące przepisów ustawy o efektywności energetycznej w zakresie związanym z wydawaniem świadectw efektywności energetycznej oraz wykonywaniem przez przedsiębiorców obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstwa,
 • uczestniczenie w opiniowaniu aktów prawnych oraz tworzenie i aktualizowanie procedury wewnętrznej, wytycznych i zasad postępowania,
 • udział w pracach grup roboczych, komitetów i zespołów zadaniowych oraz przygotowywanie projektów stanowisk, opinii i rekomendacji, w zakresie działania wydziału,
 • przygotowywanie zawiadomienia o negatywnej weryfikacji oszczędności energii, o obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, a także monitorowanie wykonania obowiązku przez podmiot zobowiązany,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, w zakresie właściwości wydziału.Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Uwaga! Decyduje data doręczenia do urzędu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- wywiad strukturalizowany.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne".
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 76.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat w obszarze energetyki lub w obszarze efektywności energetycznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka anielskiego na poziomie komunikatywnym B1,
 • ­bardzo dobra znajomość ustawy o efektywności energetycznej w zakresie wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw,
 • bardzo dobra znajomość ustawy -- Kodeks postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość specyfiki przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności dobra znajomość programu MS Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej budynku, mechanizmów wsparcia w ramach pomocy publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie http://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/formularze-do-pobrania/365,Formularze-do-pobrania.html ),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego -- Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: „ główny specjalista -DEK/WEE/2"Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie


QA Engineer

Warszawa, mazowieckie


PL/SQL Developer

Warszawa, mazowieckie


Magazynier

Warszawa, mazowieckie