główny specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw budżetu Wydział Budżetu, Biuro Finansowe

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektu planu i planu finansowego w oparciu o otrzymane limity oraz sporządzanie ww. dokumentów.
 • Przygotowywanie na wniosek komórek organizacyjnych zmian w planie finansowym Inspektoratu w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 • Dokonywanie kontroli pod względem finansowym wniosków o zaciągnięcie zobowiązania oraz zawieranych umów w zakresie zgodności z planem finansowym.
 • Przygotowywanie rocznego harmonogramu wydatków i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe oraz obsługiwanie systemu ,,TREZOR'' i pozostałych systemów wykorzystanych przez wydział.
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur w zakresie procesów realizowanych przez wydział.
 • Pozyskiwanie informacji z komórek merytorycznych przy opracowywanie projektu budżetu w zakresie wydatków budżetowych Inspektoratu w układzie zadaniowym oraz według klasyfikacji budżetowej.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie, terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami.
 • Tworzenie bieżących analiz wykorzystania środków na wynagrodzenia z uwzględnieniem otrzymanych wniosków personalnych oraz funduszu nagród oraz dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania i zaangażowania budżetu w części, w której Główny Inspektor jest dysponentem i innych bieżących raportów i analiz w zakresie właściwości merytorycznej wydziału.Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała -- powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca pod presją czasu. Częsty kontakt(telefoniczny, e-mailowy lub osobisty) z innymi komórkami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
* weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

* weryfikacja wiedzy,

* rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody -- w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− kartę Multisport

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub ukończone studia podyplomowe o profilu ekonomicznym;

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego i rachunkowości;
 • Język obcy: znajomość jednego z języków obowiązujących w UE na poziomie B2.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.323.2018.1369.


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

Warszawa, mazowieckie


QA Engineer

Warszawa, mazowieckie


Conversion Manager

Warszawa, mazowieckie


Agent Ubezpieczeniowy

Warszawa, mazowieckie


Doradca klienta działu mięso

Warszawa, mazowieckie