główny specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Biurze Zarządzania Kryzysowego

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja i przygotowywanie danych do opracowania i aktualizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury w celu stworzenia warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • Koordynacja uzgadniania planów ochrony infrastruktury krytycznej operatorów infrastruktury krytycznej systemów będących we właściwości Ministra
 • Pełnienie dyżurów w ramach Zespołu Monitorowania Zagrożeń, w celu zapewnienia monitorowania i wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra
 • Koordynacja współpracy pomiędzy operatorami infrastruktury krytycznej w systemach będących we właściwości Ministra oraz zapewnianie wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną a tymi operatorami, współpraca z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej w poszczególnych działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra
 • Organizacja systemu stałego dyżuru w Ministerstwie, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem systemu stałego dyżuru resortu oraz koordynacja i prowadzenie szkolenia z zakresu zadań wykonywanych w ramach stałego dyżuru w Ministerstwie
 • Koordynacja prac związanych z aktualizacją oraz realizacją procedur wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego w celu właściwej i terminowej realizacji zobowiązań wynikających z wykazu
 • Udział w organizowaniu ochrony przeciwpożarowej na terenie Ministerstwa w celu zapobieżenia przed pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem oraz w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników Ministerstwa i osób przebywających na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa przed pożarem lub innym miejscowym zagrożeniemWarunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A", „B" i „C" o następujących uwarunkowaniach technicznych:
* węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku "B" (parter) oraz w budynku „A" (dostęp przy pomocy osób trzecich)
* wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
* dogodną lokalizację i ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00.
* dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka", bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych,
* pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
* możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
* praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
* krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
* nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy
i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-18-24

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenie w administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa państwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dostęp do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym i aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu opracowywania planów i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa lub zarządzania kryzysowego
 • Znajomość funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego
 • Wiedza z zakresu przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń zarządzania kryzysowego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego -- np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BZK-76", należy przesłać lub złożyć w
  siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 -- 16:15 lub mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.