naczelnik wydziału

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracami Wydziału, dokonywanie podziału wpływających spraw do realizacji, wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań oraz określanie celów i terminów ich wykonania w sposób prowadzący do merytorycznie poprawnej i terminowej realizacji przydzielonych zadań;
 • nadzór, koordynacja i planowanie realizacji spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem, ustaniem stosunku pracy z pracownikami Inspektoratu oraz spraw związanych z powoływaniem, mianowaniem, odwoływaniem kierownika jednostki oraz jego zastępcy;
 • inicjowanie oraz koordynacja spraw związanych z opracowaniem strategicznych kierunków polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Inspektoracie oraz Inspekcji, nadzorowanie procesu realizacji i wdrażania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Inspektoracie w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału;
 • nadzorowanie i koordynacja współpracy polegającej na wsparciu merytorycznym z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania ocen pracowniczych;
 • koordynacja sporządzania okresowych i doraźnych analiz dotyczących zasobów ludzkich i kadr Inspekcji;
 • koordynacja współpracy z komórkami organizacyjnymi przy prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanej z czasem pracy;
 • opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi decyzji Dyrektora Generalnego oraz wnioski Głównego Inspektora dotyczące zmian warunków zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróżniania pracowników Inspektoratu;
 • nadzór nad przygotowaniem danych dotyczących zatrudnienia i czasu przepracowanego w Inspektoracie.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała -- powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Stanowisko wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumentv-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
* weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
* weryfikacja wiedzy,
* testy psychologiczne,
* rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Główny Inspektor Transportu Drogowego.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy w obszarze HR;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znajomość struktury organizacyjnej Inspektoratu;
 • dzielenie się wiedza i doświadczeniem, orientacja na klienta, delegowanie, motywowanie, kierowanie, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-02-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 2520 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako naczelnik wydziału

  Jaka oferta pracy na stanowisku: naczelnik wydziału w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako naczelnik wydziału Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko naczelnik wydziału, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.