referendarz

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca referendarz

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i wdrażanie programów rozwojowych/ sektorowych programów aktywizacji w obszarze sektora transportu wodnego śródlądowego, w tym: opracowywanie treści dokumentów strategicznych/planów/programów rozwoju, udział w aktualizacji strategii zintegrowanych i innych strategii/planów/programów rozwoju na poziomie krajowym, lokalnym, regionalnym, prowadzenie procesu konsultacji i akceptacji strategii/planów/programów rozwoju, prowadzenie lub udział w procesie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji strategii/ planów/programów rozwoju, zapewnienie prawidłowego działania systemu realizacji strategii/planów/programów rozwoju, inicjowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju w tym w formułowanie strategii/planów/programów rozwoju, obsługa grup i zespołów powoływanych przez Ministra celem wsparcia prac nad realizacją polityki rozwoju
 • badanie zgodności strategii i programów w obszarze sektora transportu wodnego śródlądowego przygotowanych przez inne podmioty i organy, w tym: weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, weryfikowanie zgodności systemu wdrażania dokumentów, weryfikowanie zgodności z systemem prawnym, analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii, ocena zgodności dokumentów ze strategią, formułowanie propozycji i zaleceń zmian
 • zapewnienie obsługi ciał kolegialnych (w tym m.in. Komisje, rady, komitety, zespoły, grupy robocze, etc.) lub innych organów pomocniczych w zakresie funkcjonowania Komitetu Sterującego ds. inwestycji na śródlądowych drogach wodnych oraz grup roboczych, w tym: przygotowywanie spotkań ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych pod względem organizacyjnym, obsługa merytoryczna posiedzeń ciał kolegialnych, udział w posiedzeniach ciał kolegialnych
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej , w tym: opracowywanie planu zamówień publicznych na potrzeby komórki organizacyjnej, przeprowadzanie rozeznania rynku, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu umowy, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych
 • realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w zakresie odnoszącym się do zadań wydziału, w tym: gromadzenie materiałów, przygotowanie odpowiedzi, prowadzenie konsultacji


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-- wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-- węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-- mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
-- umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
-- trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
-- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
-- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
-- reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia -- przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika członka korpusu służby cywilnej.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zasad prowadzenia polityki rozwoju
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi ze środków pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Rzetelność
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 996 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako referendarz

  Jaka oferta pracy na stanowisku: referendarz w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako referendarz Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko referendarz, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

  Warszawa, mazowieckie


  QA Engineer

  Warszawa, mazowieckie


  Conversion Manager

  Warszawa, mazowieckie


  Agent Ubezpieczeniowy

  Warszawa, mazowieckie


  Doradca klienta działu mięso

  Warszawa, mazowieckie