główny specjalista


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z uzgadnianiem i zatwierdzaniem opisu kalkulacji kosztu netto, weryfikacją kalkulacji kosztu netto i straty na pocztowych usługach powszechnych, określaniem kwoty kosztu netto i straty na pocztowych usługach powszechnych, ustalaniem kwoty dopłaty dla operatora wyznaczonego oraz wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z ustalaniem opłat za pocztowe usługi powszechne, przedkładanymi przez operatora wyznaczonego projektami regulaminów świadczenia pocztowych usług powszechnych oraz dostępem do elementów infrastruktury pocztowej (regulaminy, cenniki, obowiązek podjęcia negocjacji, wydawanie decyzji w sprawie dostępu);
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, skargami i wnioskami z zakresu właściwości Wydziału;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z uzgadnianiem, zatwierdzaniem i publikacją instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów pocztowych usług powszechnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z ustanawianiem operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych oraz ustanawianiem odstępstw dla operatora wyznaczonego od obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych z kontrolą operatorów pocztowych, stwierdzaniem naruszenia przepisów lub decyzji dotyczących działalności pocztowej oraz nakładaniem kar pieniężnych przewidzianych w Prawie pocztowym;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu właściwości Departamentu;
 • uczestniczenie w pracach krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie regulowania rynku usług pocztowych.Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test językowy;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo przedsiębiorców, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość przepisów międzynarodowych w zakresie rynku pocztowego;
 • umiejętność: interpretacji przepisów prawa z zakresu regulacji rynku pocztowego, a także umiejętność ich stosowania w praktyce, oceny zgromadzonego materiału dowodowego;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia